KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 13/3, 42-217 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000691598, NIP: 5732886891, zwana dalej również Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email biuro@kancelaria-janik.com.
 2. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

Kancelaria pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. Kancelaria przetwarza poniższe kategorie danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP, nazwa firmy),
 2. dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
 3. dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu),
 4. dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców,
 5. dane, które wynikają z treści zawartej Umowy, a które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Kancelaria informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy.

 

TAJEMNICA ZAWODOWA

Dane udostępnione przez Zleceniodawcę związane z realizacją Umowy objęte są tajemnicą zawodową chronioną na podstawie obowiązujących przepisów.

 

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria przetwarza dane realizując poniższe cele:

 1. w celu nawiązania współpracy ze Zleceniodawcą lub podmiotem, który Zleceniodawca reprezentuje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków Umowy,
 2. w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy,
 3. w ramach wykonywania zawodu przez radcę prawnego lub adwokata, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z innych ustaw, np. art. 63 § 2–3a Kodeksu postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – na czas realizacji obowiązku prawnego,
 4. na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego, 
 5. w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową,
 6. w celach statystycznych i archiwalnych, wynikających z obowiązków adwokata i radcy prawnego (m.in. obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz unikania konfliktu interesów), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie niezbędnym do realizacji tego celu.

 

PRAWA ZLECENIODAWCY

Kancelaria informuje, że Zleceniodawcy przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail,
 2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie,
 3. prawo do usunięcia danych, jeżeli:
 1. cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
 2. wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa w pkt 6. lit. a) poniżej,
 3. dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
 4. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Zleceniodawca:
 1.  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość,
 2. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Zleceniodawca sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 4. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
 1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Zleceniodawcy – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię, skutecznego, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 2. w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, o ile takie przetwarzanie zachodzi,
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zleceniodawca dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail:

biuro@kancelaria-janik.com

Czynności dokonane przez Kancelarię na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność,

 1. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Dane Zleceniodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 1. Kancelaria może udostępniać dane podwykonawcom, tj. podmiotom, z których usług Kancelaria korzysta przy przetwarzaniu danych, a którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami Kancelarii.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zleceniodawcy właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Kancelaria każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Kancelaria nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

 

ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

Zasady określone w niniejszej Informacji o danych osobowych mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Zleceniodawca zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Kancelarię nowej treści Informacji o danych osobowych na stronie internetowej www.kancelaria-janik.com.