Specjalizacje

Zakres usług


Oferujemy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących różne formy działalności gospodarczej (spółki cywilne, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa prowadzone przez osobę fizyczną na własny rachunek, stowarzyszenia). W zakresie współpracy z partnerami biznesowymi legitymujemy się bogatym doświadczeniem i wysoką skutecznością.

W ramach naszej działalności opiniujemy i tworzymy umowy, zapewniamy Klientom bieżącą obsługę korporacyjną, pomagamy przy rejestracji spółek, ich łączeniu, podziale czy też likwidacji. Reprezentujemy Klientów przed sądami, urzędami, organami administracyjnymi oraz pomagamy w negocjacjach z innymi przedsiębiorcami.

Nasza pomoc obejmuje między innymi:
– tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego, prowadzenie ich spraw rejestrowych
– bieżące doradztwo poprzez porady prawne
– obsługę prawną posiedzeń organów spółek, przygotowywanie i zgłaszanie zmian w składzie organów, sporządzanie statutów i regulaminów
– stałą obsługę w zakresie dochodzenia należności oraz prowadzenie wszelkich innych spraw dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych
– sporządzania i analizy umów i kontraktów
– opiniowanie wszelkich zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym występowanie w imieniu Klientów przed organami skarbowymi i celnymi
– reprezentację w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Kancelaria oferuje elastyczne sposoby rozliczeń, poczynając od rozliczenia godzinowego, poprzez możliwość wykupienia abonamentu na określoną ilość godzin, aż po pełną obsługę prawną zawartą w ryczałcie – w tej ostatniej opcji dla Klienta nie ma znaczenia rozmiar i nakład naszej pracy.

Nasze rozwiązania staramy się dopasować do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Koncentrujemy się nie tylko na bieżącej pomocy prawnej, ale także na wspieraniu przedsiębiorców w tworzeniu perspektyw do rozwoju ich firm i wzmacniania pozycji na rynku.


Jedną z głównych dziedzin naszej działalności jest pomoc prawna we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Od wielu lat z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach dotyczących tej dziedziny prawa. Wśród nich wymienić można w szczególności:
– ustalanie i dochodzenie alimentów
– prowadzenie spraw o rozwód i separację
– ustalanie kontaktów z dziećmi i innymi krewnymi
– prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, jej ograniczania, a także wydawania zarządzeń opiekuńczych,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
– doradztwo i prowadzenie postępowań dotyczących wprowadzenia rozdzielności majątkowej małżeńskiej i związanych z tym rozliczeń między stronami
– doradztwo i prowadzenie postępowań w przedmiocie podziału majątku małżonków po rozwodzie

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie, poczynając od porad prawnych, przez pełną reprezentację w postępowaniach sądowych, a także prowadzonych przed innymi organami. Oferujemy nieszablonowe rozwiązania i indywidualne podejście do każdej z powierzonych nam spraw.


Odszkodowania stanowią niewątpliwie jedną ze specjalizacji prawników naszej Kancelarii. Oferujemy doradztwo i reprezentację w sprawach dotyczących przede wszystkim odszkodowań za szkodę na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, inne zdarzenia powodujące szkodę na osobie), oraz odszkodowań za szkody na mieniu. Nasi prawnicy stale reprezentują osoby poszkodowane w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przed Towarzystwami Ubezpieczeń, a także w postępowaniach sądowych. W sprawach tych chwalimy się bardzo wysoką skutecznością, która przekłada się na satysfakcję Klientów i uzyskane dla nich wysokie kwot odszkodowań.

W sprawach tego rodzaju zapewniamy Klientom nie tylko fachową pomoc prawną, ale także możliwość konsultacji z lekarzami specjalistami i skorzystanie z innych, dodatkowych usług pomocnych w przypadku powstania szkody, jak np. opinie rzeczoznawców czy bezkosztowy wynajem pojazdu zastępczego.


Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tworzeniu spółek prawa handlowego. Świadczymy bieżącą obsługę organów spółek, wraz z uczestnictwem w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych. Prowadzimy sprawy rejestrowe, asystujemy przy dokonywaniu i zgłaszaniu do KRS zmian dotyczących w szczególności umowy spółki, osób wchodzących w skład organów, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany przedmiotu działalności, sprawozdań finansowych. Doradzamy także w zakresie zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej dostosowanej do planów i sytuacji gospodarczej Klienta. Sprawy dotyczące zgłoszeń w KRS oraz bieżącego funkcjonowania podmiotów prowadzimy również dla stowarzyszeń.

Kancelaria posiada w swej ofercie specjalny pakiet skierowany do przyszłych przedsiębiorców. Kierując się zamierzeniami Klienta planującego rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, oceniając jego plany, możliwości oraz brzmienie aktualnych przepisów prawa, pomagamy wybrać optymalną formę przedsięwzięcia troszcząc się o bezpieczeństwo przyszłego przedsiębiorcy oraz przyjmując za cel osiągnięcie przez niego jak najlepszych wyników finansowych, przy jak najmniejszych obciążeniach. Pomagamy także w nawiązaniu pierwszych stosunków umownych przygotowując i opiniując umowy najmu lokalu oraz pierwsze kontrakty. Jeżeli dana działalność wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru, pozwolenia lub koncesji pomagamy dopełnić formalności niezbędnych w tym zakresie. Ze względu na kompleksowy charakter usługi oferujemy również wsparcie w zakresie obsługi księgowej i wybór optymalnych form opodatkowania.

Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców, którzy nie zdążyli jeszcze ugruntować swojej pozycji na rynku oferujemy specjalne, niższe ceny za pomoc Kancelarii świadczoną w zakresie startup.


Kancelaria sporządza i analizuje dokumenty związane ze stosunkiem pracy m.in. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji i inne. Na zlecenie pracodawców opiniujemy możliwość wprowadzenia określonych rozwiązań w zakładzie pracy. Ponadto prawnicy Kancelarii reprezentują pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych przed sądem pracy.

Kancelaria pomaga także w ustalaniu uprawnień w ZUS, składaniu wyjaśnień przed tym organem oraz reprezentuje ubezpieczonych w sporach dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Nasza pomoc obejmuje także porady prawne umożliwiające tak pracownikowi jak i pracodawcy zorientowanie się w jego prawach i obowiązkach oraz wskazujące optymalny sposób postępowania przy konkretnym problemie zgłoszonym przez Klienta.


Świadczymy pomoc prawną w zakresie udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych. Wieloletnie doświadczenie posiadane w doradzaniu tak zamawiającym jak i oferentom i wykonawcom powoduje, że skutecznie opracowujemy i analizujemy dokumenty, pomagamy w interpretacji postanowień SIWZ i przeprowadzamy Klienta przez cały proces udzielenia zamówienia publicznego. Specjalista Kancelarii w zakresie zamówień publicznych prowadzi bieżącą analizę orzeczeń wydawanych w tych sprawach, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania i wsparcie zgodne z aktualną linią orzeczniczą.


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa i reprezentacji sądowej w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego. Pomoc prawna polega zarówno na udzielaniu porad jak i prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących m.in.
– sporządzania testamentów
– przyjmowania i odrzucania spadku
– obowiązków i praw spadkobierców
– ustalania ważności testamentu
– występowania z roszczeniami o zachowek
– przeprowadzenia postępowań o dział spadku
– zgłaszania do ksiąg wieczystych zmian wynikających z dziedziczenia


Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu na rzecz naszych Klientów pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego. Sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy stosowne pisma i prowadzimy postępowania sądowe dotyczące w szczególności:
– zniesienie współwłasności
– stwierdzenia zasiedzenia
– ustanowienia drogi koniecznej i innych praw rzeczowych
– dochodzenia należności od dłużników
– ochrony praw lokatorów
– ochrony praw właścicieli nieruchomości (sprawy o eksmisję, wydanie rzeczy)
– rozporządzania majątkiem poprzez jego sprzedaż, zamianę, darowiznę
– ustalania i realizowania obowiązków i praw wynikających z umów o dzieło, zlecenia, dzierżawy, najmu, leasingu, o roboty budowlane i innych
– dochodzenia uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji
– dokonywania wpisów i zgłaszania zmian w księgach wieczystych