Specjalizacje

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z prawem ochrony konkurencji. W tym zakresie nasze usługi dedykujemy  w szczególności dla przedsiębiorców, będących stroną w postępowaniach antymonopolowych, jak również dotyczących klauzul niedozwolonych oraz w postępowaniach w sprawach praktyk naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie obejmujemy swoim działaniem wyłącznie rynku lokalnego dla Częstochowy, ale podejmujemy także współpracę z podmiotami z siedzibą w innych regionach Polski. 

Szukasz kancelarii, która specjalizuje się w prawie konkurencji?

Komu pomagamy?
Prawnicy naszej kancelarii oferują kompleksowe wsparcie prawne w zakresie prawa konkurencji dla:

  • podmiotów, w stosunku do których kierowane są roszczenia o naruszenie prawa konkurencji
  • podmiotów poszkodowanych, które domagają się roszczeń z tytułu naruszenia reguł uczciwej konkurencji

Zakres pomocy prawnej
Postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów może dotyczyć zarówno dużych przedsiębiorstw, w szczególności w przypadku postępowania antymonopolowego oraz postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych, w sytuacji gdy wobec nich prowadzone są postępowania w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone (np. w przypadku zapisów w regulaminie sklepu internetowego, stanowiących klauzule abuzywne). Wszystkie z powyższych procedur charakteryzują się relatywnie wysokim stopnień sformalizowania i nierzadko wymagają aktywnego udziału strony, np. na skutek żądania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co do udzielenia przez stronę określonych informacji,  a nadto – co istotne – finalnie mogą zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w dotkliwych dla niego rozmiarach, a w niektórych sytuacjach również zastosowaniem sankcji finansowych wobec osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Z tych też względów warto, będąc stroną tych postępowań, skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w prawie konkurencji. Kancelaria oferuje w tym zakresie kompleksową pomoc prawną, zarówno sporządzając dla klientów pojedyncze pisma czy też przygotowując odpowiednią dokumentację, jak i reprezentując przedsiębiorców w całym postępowaniu, nie wyłączając przy tym, na skutek zaskarżenia decyzji Prezesa UOKiK, reprezentacji podmiotów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Udzielane przez Kancelarię wsparcie prawne z zakresu prawa ochrony konkurencji na rzecz przedsiębiorców obejmuje nie tylko etapy następujące po wszczęciu postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale również pomoc poprzedzającą podejmowanie przez przedsiębiorców aktywności gospodarczej, mogącej mieć znaczenie na płaszczyźnie przedmiotowych przepisów. W tym ostatnim zakresie dokonujemy analizy planowanych przez klienta czynności przez pryzmat ich zgodności z prawem konkurencji i przepisami ochrony konsumentów, wskazując przy tym potencjalne zagrożenia, wynikające z poszczególnych działań, a także sposoby zminimalizowania ryzyka uznania określonej działalności za naruszającą przedmiotowe regulacje prawne. Nie ograniczamy się w tym jedynie do weryfikacji konkretnych umów czy innych dokumentów, ale również analizujemy kompleksowo całe przedsięwzięcia. Jednocześnie, po przeanalizowaniu przedstawionego przez klienta zagadnienia, zespół naszych prawników, w zależności od oczekiwań klienta i okoliczności danej sprawy, opracowuje i wdraża rozwiązania celem zapewnienia zgodności odpowiednich działań z prawem konkurencji i przepisami konsumenckimi. 

Świadczymy również pomoc prawną dla klientów dotkniętych działaniami innych podmiotów, niezgodnymi z przepisami prawa ochrony konkurencji, a w szczególności ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również wprowadzamy rozwiązania, które mają ograniczać ryzyko powstania takich sytuacji. W przypadku konieczności zabezpieczenia interesów klienta, w zakresie związanym z tajemnicą jego przedsiębiorstwa, opracowujemy umowy ze szczególnym uwzględnieniem tego zagadnienia, umieszczając postanowienia zabezpieczające klienta na wypadek naruszenia przez drugą stronę umowy tej tajemnicy, np. poprzez sformułowanie zapisów o karach umownych.   Ponadto, reprezentujemy przedsiębiorców w sporach wynikających z naruszeń przez kontrahenta tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym w przypadku bezprawnego ujawnienia tych informacji lub wykorzystania we własnej działalności, występując w nich w szczególności z roszczeniami o charakterze odszkodowawczym. 

Edukacja i szkolenia
Niezależenie od powyżej wskazanego wsparcia prawnego, Kancelaria organizuje dla przedsiębiorców szkolenia z zakresu przepisów prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, dedykowane dla osób zarządzających, kadry kierowniczej, jak również pozostałych pracowników, których to wykonywane czynności zawodowe mogą mieć doniosłe znaczenie dla podmiotu gospodarczego w zakresie objętym powyższymi regulacjami. Każde takie szkolenie ma indywidualny charakter, bowiem przy jego organizacji,  a następnie realizacji, uwzględniamy m. in. zakres działalności klienta, branżę, w której podejmuje działania, oraz potencjalne ryzyka z tym związane, a dotyczące materii prawa ochrony konkurencji. 

Prawo polskie i wspólnotowe
W zakresie prawa konkurencji nie ograniczamy się jedynie do przepisów prawa polskiego, regulujących tą gałąź prawa, ale również, w zależności od potrzeb klienta i zakresu terytorialnego prowadzonej przez niego działalności, analizujemy jego sytuację prawną przez pryzmat zgodności z przepisami prawa wspólnotowego. 

Piotr Płaza
Radca prawny
Piotr Płaza
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00