Specjalizacje

Kancelaria IT / prawnik e-commerce

Kancelaria zajmuje się świadczeniem wsparcia prawnego na rzecz klientów z branży e-commerce oraz działających na rynku usług IT. W tym zakresie współpracujemy z przedsiębiorcami w ramach stałej obsługi, jak również udzielając im doraźnej pomocy prawnej, np. w razie potrzeby sporządzenia umowy z kontrahentem. Naszą aktywnością obejmujemy nie tylko podmioty z Częstochowy oraz rynku lokalnego, ale także firmy działające na obszarze całego naszego kraju. 

Szukasz kancelarii, która zna branżę IT / e-commerce?

Komu pomagamy?

Doradztwo dla e-commerce

W związku ze stałym rozwojem rynku e–commerce, zwiększa się jednocześnie ilość obowiązków, nakładanych przez przepisy prawa polskiego oraz wspólnotowego, na podmioty działające w tej branży. Realizacja powyższych obowiązków przez przedsiębiorców podlega kontroli odpowiednich organów i może być przedmiotem postępowania, np. przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spośród tych powinności można wyróżnić m. in. konieczność ulokowania na stronie sklepu internetowego jego regulaminu, który powinien zawierać co najmniej postanowienia określone w ustawie o prawach konsumenta, czy też obowiązki, którymi podmioty zostały obciążane w związku z obowiązywaniem przepisów RODO. Nie można przy tym pominąć kwestii, że samo umieszczenie określonych treści na stronie nie jest wystarczające dla uznania wypełnienia obowiązków ustawowych, a istotnym jest faktyczne stosowanie postanowień regulaminów. Wymaga to posiadania przed przedsiębiorcę, działającego w branży e–commerce, lub jego pracowników odpowiedniej świadomości prawnej. Z tych względów warto skonsultować z prawnikiem, specjalizującym się w obsłudze podmiotów działających na rynku  e–commerce, zagadnienia budzące wątpliwości, a związane w szczególności z prawami konsumentów, aby uniknąć w przyszłości negatywnych konsekwencji, wynikających z nieprawidłowego stosowania powyższych przepisów. 

Doradztwo dla firm IT

Systematyczny rozwój branży IT jest nierozerwalnie ściśle powiązany z koniecznością opracowania oraz wdrażania kolejnych rozwiązań prawnych dedykowanych podmiotom, działającym na tym rynku. W tym zakresie chodzi nie tylko o przygotowanie dokumentacji np. regulaminu strony internetowej, której posiadanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy i podlega kontroli organów publicznych, ale również rozwiązań w relacjach pomiędzy klientem a jego kontrahentem. W drugim przypadku można wyróżnić m. in. umowę licencyjną dla podmiotu, będącego autorem oprogramowania czy aplikacji mobilnej, czy też umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do szablonu graficznego strony internetowej. Sformułowanie postanowień, wskazanych powyżej dokumentów, wymaga znajomości odpowiednich regulacji prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej. Dlatego, celem prawidłowego zabezpieczenia swoich interesów, warto, przy sporządzaniu podobnych dokumentów, skorzystać z pomocy prawnika, specjalizującego z tej dziedzinie. 

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy prawnej na rzecz klientów z branży IT oraz usług e – commerce. 

1)    Kompleksowa obsługa projektów

Zajmujemy się przygotowaniem prawnym całych przedsięwzięć, np. w przypadku wejścia przedsiębiorcy na rynek handlu elektronicznego poprzez rozpoczęcie sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzeniem stałego bądź doraźnego doradztwa prawnego dla klientów czy też sporządzaniem umów, zawierających również zapisy istotne z perspektywy ww. podmiotów. Udzielając wsparcia prawnego, każdorazowo kierujemy się interesem klienta, zabezpieczając go na wypadek niewykonywania obowiązków umownych przez jego kontrahenta oraz minimalizując skutki potencjalnego naruszenia jego praw autorskich.

2)    Troska o interes biznesowy

Staramy się podchodzić do przedstawionych tematów w sposób biznesowy, tworząc zapisy, które obiektywnie mogą zostać zaakceptowane przez drugą stronę stosunku prawnego. Zespół naszych prawników udziela również pomocy prawnej dla podmiotów, którzy w relacji z kontrahentem występują w charakterze beneficjenta pracy twórczej innej osoby, proponując lub wdrażając rozwiązania, które umożliwią korzystanie przez niego z utworu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wyłączający potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

3)    Pełna reprezentacja interesów klienta

Reprezentujemy również klientów z branży IT oraz usług e – commerce w postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również w sporach sądowych, występując w nich zarówno po stronie podmiotu inicjującego proces, jak również w charakterze pełnomocnika pozwanego. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przedsiębiorców, będących stronami w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Z kolei, podejmując się reprezentacji podmiotu przed Sądem, w okresie poprzedzającym zainicjowanie procesu, każdorazowo dokonujemy kompleksowej analizy sprawy pod kątem szans uzyskania przez klienta korzystnego rozstrzygnięcia. Nierzadko, przed wszczęciem postępowania, korzystamy z pomocy współpracujących z nami specjalistów z branży IT celem uzyskania ekspertyzy, pomocnej z punktu widzenia oceny prawdopodobieństwa wygrania sprawy.  

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00