Specjalizacje

Umowy IT

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów działających w branży IT, w tym w ramach opracowania dla klientów umów z innymi uczestnikami tego rynku. Nie ograniczamy swojej aktywności w przedmiotowym zakresie wyłącznie do obszaru Częstochowy i rynku lokalnego, ale współpracujemy także z podmiotami, prowadzącymi działalność w innych regionach Polski. 

Szukasz kancelarii, która zna rynek IT?

Jak pomagamy?
Znając problemy prawne software houseów, agencji interaktywnych, a także specyfikę projektów celowych w branży IT, przygotowujemy zindywidualizowane umowy:

  • Umowy wdrożeniowe – pozwalające uniknąć sporów miedzy zlecającym a wykonawcą projektu i zminimalizować ryzyka dbając przy tym o interes obu stron.
  • Umowy licencyjne – chroniące własność intelektualną naszych klientów, jak i produkty będące efektem ich pracy, dbając przy tym o utrzymanie kontroli nad sposobem ich wykorzystania. 
  • Umowy B2B – przygotowujemy jasne i wyczerpujące kontrakty dla podmiotów z którymi współpracują nasi klienci, uwzględniające problematyczne kwestie praw autorskich jak i zakazów konkurencji.

Prawnicy dla branży IT
Umowy IT stanowią swoistą grupę umów, które mają zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy uczestnikami rynku usług IT. Sporządzenie tego typu umów wymaga znajomości nie tylko regulacji Kodeksu Cywilnego, ale również innych aktów prawnych, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej. Umowy IT mogą kształtować po stronach wykonawcy i zamawiającego szeroki zakres praw i obowiązków, w tym na płaszczyźnie ich odpowiedzialności odszkodowawczej. Dlatego też w zakresie sporządzania umów z kontrahentami, niewątpliwie przydatne może być wsparcie prawnika, posiadającego doświadczenie w tej materii, który to opracuje zapisy zabezpieczające interes klienta, a jednocześnie nieprzekraczające zasady swobody umów. 

Jak pracujemy?
Kancelaria, korzystając z wieloletniego doświadczenia swoich prawników, sporządza kompleksowe umowy dla podmiotów z branży IT, co każdorazowo jest poprzedzone rozmową z klientem celem ustalenia jego potrzeb oraz oczekiwań w związku z planowanym nawiązaniem relacji gospodarczej z innym uczestnikiem rynku IT. Szczególnie istotne w umowach IT jest prawidłowe, a jednocześnie niebudzące wątpliwości, określenie przedmiotu umowy, co wymaga nierzadko szczegółowego opisu zamówienia, m. in. poprzez podanie specyfikacji, ale również, przykładowo, wskazanie, czy rola wykonawcy obejmuje wyłącznie realizację dzieła, np. programu komputerowego, czy też przeprowadzenie szkolenia pracowników, którzy będą z niego korzystać, albo dokonywanie aktualizacji w odpowiednich odstępach czasu. Kluczowe w tych umowach jest także jasne określenie wynagrodzenia lub kryterium jego ustalania, z jednoczesnym wskazaniem terminu jego płatności albo momentu, w którym aktualizuje się obowiązek zapłaty przez zamawiającego. Umowy IT powinny również zawierać zapisy dotyczące terminu realizacji przedmioty umowy, a nadto ściśle powiązane z tym postanowienia o skutkach jego niewykonania w terminie, np. poprzez wprowadzenie konstrukcji kar umownych. Jednocześnie, z perspektywy interesów podmiotów działających w branży IT, kluczowe jest również umieszczenie zapisów o rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy, ze wskazaniem m. in. konsekwencji nieusunięcia usterek w terminie określonym w umowie. 

Ponadto, w umowach pomiędzy uczestnikami rynku IT, szczególnie istotne jest opisanie kwestii związanych z autorskimi prawami majątkowymi do utworu. W tym zakresie Kancelaria, w zależności od ustaleń pomiędzy stronami umowy oraz potrzebami klienta, formułuje odpowiednie postanowienia umowne co do przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy albo ewentualnie, jeżeli zamiarem stron jest jedynie umożliwienie korzystania z utworu, zapisy o udzieleniu zamawiającemu licencji wyłącznej bądź niewyłącznej. 

Niezależnie od powyższy czynności, nasz zespół podejmuje się również analizy projektów umów IT, które to, przykładowo, są przekazywane przez kontrahenta przed jej podpisaniem. W związku z daleko idącymi konsekwencjami dla stron, wynikającymi z zawarcia tego typu umów, w tym również na gruncie potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej, słusznym jest szczegółowe przeanalizowanie wszystkich ich postanowień, co – jak wskazano powyżej – nierzadko wymaga odpowiedniej świadomości prawnej oraz wiedzy specjalistycznej. W przypadku, gdy klient decyduje się na powierzenie nam zweryfikowania treści umowy, otrzymuje następnie kompleksową analizę jej zapisów, z jednoczesnym wskazaniem, które z nich, przy uwzględnieniu jego interesu, nie są możliwe do zaakceptowania, a które to rodzą dla niego potencjalne zagrożenia, mogące skutkować przypisaniem mu odpowiedzialności finansowej. Finalnie, po przeanalizowaniu umowy, przekazujemy klientowi zalecenia oraz propozycje zapisów, których celem jest jego zabezpieczenie, w szczególności na wypadek niewykonywania obowiązków umownych przez drugą stronę. 

Jednocześnie mamy pełną świadomość, że w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, w tym również działającymi w branży IT,  obydwie strony umowy osiągają wymierne korzyści z nawiązania relacji gospodarczej. Dlatego, stosując takie podejście biznesowe, przy udzielaniu wsparcia prawnego na rzecz klientów, nie ograniczamy się jedynie do arbitralnych zaleceń, które obiektywnie nie mogłyby spotkać się z akceptacją kontrahenta, ale każdorazowo staramy się poszukać rozwiązań kompromisowych, jednakże nie tracąc z pola widzenia kluczowej w naszej działalności zasady kierowania się interesem klienta.  
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00