Specjalizacje

Prawo karne

Prawo karne to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością karną za przestępstwa. Zbrodnie i występki zagrożone są określoną w kodeksie karnym sankcją, a o jej ostatecznym wymiarze decyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania i zapoznaniu się z materiałem dowodowym. Z tego względu pomoc adwokata jest niezwykle istotna w procesie dochodzenia sprawiedliwości. Odpowiednie zaprezentowanie stanowiska klienta może bowiem przyczynić się nie tylko do uznania podejrzanego winnym lub niewinnym, ale wpływa także na wymiar zasądzonej kary.

Szukasz adwokata?

Komu pomagamy?

Pomagamy zarówno osobom oskarżonym lub podejrzewanym o popełnienie przestępstwa, jak i poszkodowanym. W obu przypadkach weryfikujemy rzetelność procesu zbierania materiału dowodowego, a także wspieramy w formalnych aspektach toczącego się postępowania. Uczestniczymy w przesłuchaniach, pomagamy w komunikacji z organami. Podczas procesu sądowego nasz adwokat reprezentuje jako obrońca oskarżonego lub jako prokurator posiłkowy poszkodowanych. Prawnik naszej kancelarii zajmie się również złożeniem apelacji i wniesieniem kasacji od prawomocnych wyroków drugiej instancji.

Obszary działalności

Postępowania karne pierwszej instancji

Nasza kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem karnym, w tym postępowaniami karnymi pierwszej instancji. Na tym etapie nasz prawnik weryfikuje sytuację i stanowisko klienta, a następnie analizuje zebrany materiał dowodowy. W ten sposób możliwa jest ocena, czy doszło do popełnienia zbrodni czy występku i dostępnych dróg postępowania. Klient informowany jest o tym, jakie są dostępne możliwości obrony jego praw. Następnie w naszej kancelarii opracowujemy strategię procesową, której celem jest zabezpieczenie interesów osoby, którą reprezentujemy.

Wspieramy klienta na każdy etapie postępowania, dbając o jego formalne aspekty. Bronimy stanowiska reprezentowanej strony. Doskonale wiemy, że za każdą sprawą stoi człowiek i jego indywidualna historia.

Apelacje i kasacje od wyroków

W przypadku nieprawomocnych wyroków pierwszej instancji terminowo składamy apelacje od wyroków. Tylko odpowiednio sporządzone odwołanie będzie miało szansę na rozpatrzenie przez sąd drugiej instancji. Wszelkie błędy skutkować będą jej oddaleniem i uprawomocnieniem się wyroku.

Od prawomocnych wyroków sądów drugiej instancji przysługuje kasacja wnoszona do Sądu Najwyższego. W tym zakresie nasz adwokat uprawniony do sporządzenia tego typu pisma, przygotowuje szczegółowo niezbędną argumentację. Należy bowiem pamiętać, że kasacja to szczególny środek odwoławczy, w którym należy wskazać rażące naruszenie prawa procesowego.

Odroczenie wykonywania kary

Niekiedy zdarza się, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie jest w stanie odbyć zasądzonej kary ze względu na stan zdrowia lub sytuację rodzinną (np. osoba z rodziny wymaga pomocy), bądź też w wyniku ciąży czy też sprawowania opieki nad dzieckiem. W takich sytuacjach sąd penitencjarny na wniosek może odroczyć wykonanie kary lub wyjątkowo zamienić karę pozbawienia wolności na dozór elektroniczny.

W tym zakresie prawnik z naszej kancelarii pomoże sporządzić odpowiednie pismo i przygotować argumenty. Przygotowane dowody powinny wskazywać na potrzebę odroczenia kary lub jej zamiany na dozór elektroniczny.

Przerwa w odbywaniu kary i warunkowe przedterminowe zwolnienie

Odbywający karę pozbawienia wolności mogą ubiegać się o przerwę w jej odbywaniu lub przedterminowe zwolnienie. W pierwszej sytuacji skazany musi wystąpić z wnioskiem, w którym zawarta będzie informacja dotycząca szczególnych okoliczności przemawiających za przerwą w odbywaniu kary, np. choroba własna lub bliskiej osoby. 

W przypadku przedterminowego zwolnienia należy spełnić warunki dotyczące czasu spędzonego w zakładzie karnym oraz przymiotów skazanego. Do tych ostatnich należą m.in. zachowanie skazanego czy też okoliczności popełnienia przestępstwa. Adwokat z naszej kancelarii pomoże przygotować odpowiednie dokumenty, tak aby możliwe było uargumentowanie wniosku. 

Co oferujemy?

Pomagamy klientom naszej kancelarii z Częstochowy w sprawach karnych poprzez:

  • wsparcie w kompletowaniu materiału dowodowego oraz weryfikację zbierania dowodów przez organy ścigania i prokuraturę;
  • sporządzanie pism;
  • uczestniczenie w przesłuchaniach;
  • reprezentację w sądzie;
  • wnoszenie apelacji i kasacji od wyroku;
  • wsparcie w komunikacji z organami;
  • reprezentację poszkodowanego w roli prokuratora posiłkowego;
  • sporządzanie wniosków o odroczenie odbywania kary, przerwę w odbywaniu kary i przedterminowe zwolnienie;
  • postępowania w ramach europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Doświadczenie kancelarii

Nasza kancelaria od lat świadczy pomoc w zakresie prawa karnego, wspierając klientów na każdy etapie postępowania. Nasi doświadczeni prawnicy pomagają klientom od przesłuchań, poprzez weryfikację rzetelności zbierania materiału dowodowego, reprezentację w sądzie i w postępowaniu odwoławczym. Adwokaci szczegółowo zapoznają się ze sprawą, wnikliwie analizując zebrane dowody. Wiemy bowiem, że niekiedy o uznaniu niewinności lub winy decydują szczegóły, które mogą umknąć uwadze prokuratury.

Nasza kancelaria zajmuje się postępowaniami odwoławczymi, w tym apelacjami i kasacjami od wyroków. Nasi klienci mogą być pewni, że prawnik zadba o terminowość wypełniania wszystkich zobowiązań formalnych w tym zakresie. Mamy także doświadczenie w sprawach, w których wydany został europejski nakaz aresztowania (ENA), będący uproszczoną formą ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi. 
 

 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00