Specjalizacje

Odszkodowanie komunikacyjne OC AC

Posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawierania obowiązkowych umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czego głównym celem jest zapewnienie rzeczywistej ochrony osobom, które zostają poszkodowane w zdarzeniach drogowych. Ochrona ta polega na ustaleniu pewnego podmiotu (Ubezpieczyciela), właściwego do wypłaty odszkodowania komunikacyjnego. Osoba, która w wyniku kolizji drogowej doznała uszczerbku na zdrowiu będącego szkodą osobową lub szkody na mieniu stanowiącym jej własność, w tym oczywiście na pojeździe, może starać się o uzyskanie odszkodowania lub innych świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. 

Szukasz kancelarii odszkodowawczej?

Komu pomagamy?
Nasza kancelaria wspiera klientów w dochodzeniu:

  • odszkodowania z OC
  • odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  • odszkodowania za wypadek drogowy
  • odszkodowania powypadkowego
  • odszkodowania za wypadek śmiertelny

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie świadczy pomoc prawną dla poszkodowanych w zdarzeniach drogowych w pełnym zakresie. Prawnicy udzielają pomocy w zgromadzeniu dokumentacji, zgłoszeniu roszczeń, wykazaniu faktu, rozmiaru i konsekwencji szkody. Zależnie od wyboru Klienta adwokat nie tylko pokieruje kolejnymi krokami osoby poszkodowanej, ale i może reprezentować ją przed Ubezpieczycielem sprawcy na etapie postępowania likwidacyjnego, a także przed sądem jeżeli polubowne negocjacje z zakładem ubezpieczeń nie zakończą się uzyskaniem satysfakcjonującej kwoty. 

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie doznanej szkody do Ubezpieczyciela sprawcy to pierwszy krok na drodze do dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego. Zgłoszenia poszkodowany może dokonać samodzielnie lub już na tym etapie skorzystać ze wsparcia prawnika. Warto możliwie najdokładniej opisać doznane obrażenia i wywołanych przez nie skutkach w różnych sferach życia.

Odszkodowanie OC

Odszkodowanie komunikacyjne dochodzone z OC sprawcy wypadku za uszczerbek na zdrowiu można uzyskać poprzez pozytywną decyzję Ubezpieczyciela, zawarcie z nim ugody pozasądowej bądź też na skutek wniesienia do sądu sprawy o zapłatę. Warto wykorzystać etap polubownych negocjacji do przedstawienia wszystkich okoliczności sprawy i wykazania negatywnych konsekwencji wypadku, aby zwiększyć szanse na satysfakcjonującą kwotę odszkodowania bez procesu sądowego. Doświadczenie Kancelarii w zawieraniu ugód z Ubezpieczycielami może okazać się naprawdę pomocne.

Odszkodowanie AC

Odszkodowanie AC przysługuje właścicielowi pojazdu. Może być nim zarówno osoba fizyczna jak i spółka bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą. Każdej z nich przysługuje zakres roszczeń w ramach konkretnej polisy AC.

Również w przypadku odszkodowań AC zalecane jest wyczerpanie drogi postępowania likwidacyjnego przed Ubezpieczycielem. Odwołanie od negatywnej decyzji lub dobrze wynegocjowana ugoda mogą zapewnić pokrzywdzonemu odpowiedniej wysokości świadczenie. Jeżeli polubowna korespondencja nie przyniesie pożądanych rezultatów należy rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w czym Kancelaria kompleksowo udzieli pomocy.

Kto może żądać odszkodowania?

Z polisy sprawcy wypadku można uzyskać różnego rodzaju świadczenia – zależy to od danej sprawy i rodzaju poniesionej szkody. Po odszkodowanie OC może zgłosić się osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu, osoba bliska poszkodowanego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku, osoba, która doznała szkody na swoim mieniu w wyniku zdarzenia.

O co możemy walczyć?

Poza obowiązkowymi polisami odpowiedzialności cywilnej właściciele pojazdów często zawierają też polisy AC (autocasco), które również są źródłem, z którego można dochodzić odszkodowań komunikacyjnych, w tym przypadku odszkodowań AC. Odszkodowanie AC przysługuje na pokrycie kosztów naprawy pojazdu, który został uszkodzony wskutek zdarzenia, którego sprawcą jest osoba kierująca i posiadająca polisę AC. Rekompensata pieniężna może objąć także koszty wynajmu samochodu zastępczego oraz utratę wartości rynkowej pojazdu, która jest skutkiem jego uszkodzenia w zdarzeniu.

Osoba, która wskutek zdarzenia drogowego, nie ze swej winy doznała obrażeń, może – zależnie od ich zakresu i skutków jakie wywołały w jej życiu – ubiegać się między innymi o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę psychiczną i emocjonalną, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki osób trzecich. Może także wnosić o przyznanie renty, jeśli uszczerbek na zdrowiu trwale obniżył jej możliwości zarobkowe czy też odszkodowania za dochody, które utraciła przez zdrowotne konsekwencje wypadku.

Prawnicy z Kancelarii posiadają wieloletnią praktykę w reprezentowaniu klientów w sporach sadowych dotyczących odszkodowań komunikacyjnych. Jeżeli przed skierowaniem sprawy do sądu zasadne jest zasięgnięcie opinii specjalisty odpowiednio do rodzaju szkody adwokat zaleci takie działanie, aby zwiększyć szanse powodzenia w procesie i prawidłowo określić możliwe do uzyskania kwoty żądania.

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00