Specjalizacje

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć bliskiej osoby w wyniku wypadku komunikacyjnego to zdarzenie wiążące się ze szczególnie dotkliwą krzywdą. Żadne świadczenie pieniężne nie usunie bólu i cierpienia po nagłej i nieoczekiwanej stracie bliskiego. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej i inne świadczenia mogą jednak pomóc w odnalezieniu się i dalszym funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości.

Komu pomagamy?
Nasze doradztwo prawne dla osób, które straciły bliskiego w wyniku wypadku komunikacyjnego obejmuje:

  • wsparcie prawne w sprawach o odszkodowanie z polisy OC
  • wsparcie prawne w sprawach o zadośćuczynienie
  • doradztwo prawne w postępowaniu o przyznaniu renty

Wypadek komunikacyjny czy inne zdarzenie, w wyniku którego osoba bliska poniosła śmierć nie musiał mieć miejsca w Częstochowie bądź jej okolicach, by Kancelaria pomogła w uzyskaniu świadczeń. Zajmujemy się również sprawami, które dotyczą zdarzeń z innych miast.

Szukasz kancelarii odszkodowawczej?

Odszkodowanie z OC
Polisy OC kierowców umożliwiają dochodzenie od Ubezpieczycieli stosownych świadczeń na wypadek spowodowania przez nich wypadku, w wyniku którego inna osoba ponosi śmierć. Osoby bliskie tragicznie zmarłego uprawnione są do dochodzenia z OC sprawcy wypadku odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej oraz pozostałe świadczenia przysługują najbliższym tragicznie zmarłego. Do kręgu tych osób bez wątpienia należą dzieci, rodzice, małżonek, ale i często wnukowie czy odpowiednio dziadkowie. Więzy pokrewieństwa nie zawsze są niezbędne do zaliczenia osoby zainteresowanej do kręgu uprawnionych, czyli do kręgu osób bliskich. Stały partner życiowy osoby tragicznie zmarłej doświadcza wszak podobnej krzywdy emocjonalnej jak małżonek. Brak węzłów małżeńskich nie jest tu decydujący. Prawnik z Kancelarii pomoże zobrazować Ubezpieczycielowi, sądowi lub innym zobowiązanym podmiotom więź, która uzasadnia żądanie świadczeń w związku ze śmiercią bliskiego.

Zadośćuczynienie
Świadczeniem, o które z zasady może ubiegać się pokrzywdzony, który stracił bliskiego w wypadku spowodowanym przez inną osobę jest zadośćuczynienie. Powinno ono odpowiadać rozmiarowi krzywdy moralnej, emocjonalnej, psychicznej doznanej przez pokrzywdzonego. Ten rzeczywisty rozmiar jest oczywiście trudny do ustalenia, jednak adwokat lub radca prawny analizując dokładnie każdy przypadek pomaga w uzyskaniu możliwie wysokich świadczeń. W takich sprawach zarówno Ubezpieczyciel jak i sąd wnikliwie badają stopień zażyłości między osoba dochodzącą zadośćuczynienia, a tragicznie zmarłym. Ustalają zwykłą częstotliwość ich spotkań, rodzaj więzi jaka je łączyła, badają czasookres trwania żałoby i sposób jej przeżycia. Analizują to, jak głęboki żal i poczucie straty wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby bliskiej. Często w tego typu sprawie niezbędna jest opinia biegłego psychologa. Konieczne są też zeznania świadków, najczęściej innych osób bliskich, które mogły na przestrzeni czasu obserwować więź zmarłego i osoby bliskiej pokrzywdzonej jego nagłym odejściem. Procesy sadowe w tego typu sprawach trwają czasami długo i nie są proste. Wiążą się też z przeżywaniem straty w nowym wymiarze. Z tego względu skorzystanie z pomocy Kancelarii już na początkowym etapie dochodzenia świadczeń może spowodować otrzymanie satysfakcjonującej kwoty przy możliwie najmniejszym emocjonalnym i czasowym zaangażowaniu osoby pokrzywdzonej.

Niezależne od zadośćuczynienia jest odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej. Odszkodowanie to ma zrekompensować straty, które da się precyzyjnie wyliczyć w pieniądzach, a zaistniały w wyniku nagłej śmiercią zmarłego. Adwokat lub radca prawny z naszej Kancelarii wskażą, co może składać się na taką wartość. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może też objąć zwrot kosztów pogrzebu.

Renta

Poza zadośćuczynieniem i odszkodowaniem za śmierć osoby bliskiej najbliższym może należeć się również renta. Uprawnienie do renty może przysługiwać tym członkom rodziny, którzy byli utrzymywani przez tragicznie zmarłego. Trzeba więc tu zauważyć, że krąg osób uprawnionych do tego świadczenia jest węższy niż w przypadku wcześniej omówionego zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. W odróżnieniu od zadośćuczynienia i odszkodowania, renta nie jest wypłacana jednorazowo, lecz w regularnych okresach, np. miesięcznie. Wysokość tego świadczenia zależy od tego jak silnie zmarły wspomagał bliskiego finansowo i jak wielką różnicę dla zwykłego utrzymana członka rodziny powoduje śmierć ofiary wypadku w aspekcie czysto ekonomicznym. I to świadczenie należne jest pokrzywdzonemu od sprawcy wypadku lub jego Ubezpieczyciela. 

Komu zgłosić żądanie?
Zdecydowana większość spraw o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej oraz inne związane z tym świadczenia dotyczy przypadków, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wówczas żądanie zapłaty można skierować do sprawcy wypadku lub Ubezpieczyciela. Ponadto sprawca może być niewypłacalny, a u ubezpieczycieli ten problem w zasadzie nie występuje. Dlatego ten drugi wariant tj. dochodzenie tak w postępowaniu likwidacyjnym jak i przed sądem świadczeń od Ubezpieczyciela przeważnie jest łatwiejszy i zapewnia szybszą realizację roszczeń. Sporadycznie zdarza się, że sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia OC. Wówczas żądania należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie zawsze jednak zdarzenie, w wyniku którego osoba bliska ponosi śmierć jest wypadkiem komunikacyjnym. Podmiotem zobowiązanym może być także zarządca drogi, na której uszkodzonej nawierzchni doszło do zdarzenia skutkującego śmiercią jego uczestnika.

Droga polubowna i sądową
Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, zadośćuczynienie czy rentę można uzyskać polubownie dokonując zgodnych ustaleń z podmiotem zobowiązanym. Jeśli ta droga zawiedzie, co niestety często się zdarza, pozostaje postępowanie sądowe zakończone wyrokiem lub ugodą sądową. Na każdym etapie pomoc prawnika może być bardzo przydatna.


 

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00