Wróć do bloga
Prawo rodzinne
8 sierpnia 2018 07:30

Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Kiedy żądać alimentów?

Wniosek w zakresie alimentów dla małoletnich dzieci można sformułować już w pozwie rozwodowym. Z kolei w sytuacji, gdy drugi małżonek wystąpił z powództwem o rozwód, tj. gdy jesteśmy stroną pozwaną, przedmiotowe żądanie może zostać zgłoszone w odpowiedzi na pozew rozwodowy oraz ewentualnie w dalszych pismach przygotowawczych.

Należy pamiętać, że kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku rozwodowym nie jest ostateczna. Nie ma bowiem przeszkód, aby w przyszłości – w zależności od zmiany okoliczności, w tym potrzeb małoletnich dzieci – żądać zwiększenia świadczeń alimentacyjnych w pozwie o podwyższenie alimentów.

Jak prawidłowo określić kwotę alimentów na dzieci?

Należy podkreślić, że alimentów żądamy na każde dziecko z osobna. Zatem koniecznie jest sformułowanie odrębnych wniosków co do poszczególnych dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w późniejszym wyroku rozwodowym, w którym Sąd w osobnych punktach orzeka o alimentach na każde z dzieci.

W pierwszej kolejności warto ustalić miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich dzieci w ramach tzw. usprawiedliwionych potrzeb, które obejmują m. in. koszty wyżywienia, zakupu odzieży czy artykułów kosmetycznych, dojazdy do szkoły, koszty zajęć pozalekcyjnych, jak również koszty „rozrywki”. Następnie, słuszne jest określenie naszych dochodów, tj. strony, która występuje z żądaniem zasądzenia alimentów na rzecz dzieci, ze wskazaniem jakie kwoty jesteśmy w stanie przeznaczać na utrzymanie dzieci, przy czym należy mieć na uwadze, że występując w roli rodzica, któremu ma zostać powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, w typowych przypadkach nasz obowiązek alimentacyjny jest relatywnie mniejszy niż drugiej strony, bowiem zostaje w części zastąpiony przez utrzymanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W dalszej kolejności, istotne jest wskazanie dochodów strony, która ma zostać zobowiązana do uiszczania alimentów na rzecz dzieci, a jeżeli ich nie znamy, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie drugiej strony do złożenia m.in. zaświadczenia o zarobkach czy PIT-u za poprzedni rok podatkowy.

Uwzględnienie wszystkich powyższych kryteriów pozwoli nam na prawidłowe ustalenie kwoty alimentów, które drugi rodzić powinien uiszczać na rzecz małoletnich dzieci. Warto również we wniosku wskazać w jaki sposób druga strona ma realizować płatność świadczeń alimentacyjnych, np. w formie przelewu czy gotówką do rąk rodzica.

Na końcu należy wskazać, że w trakcie trwania procesu o rozwód możemy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na dzieci, w konsekwencji czego Sąd wyda postanowienie, w którym zobowiąże drugą stronę do przekazywania na czas trwania postępowania określonych kwot na utrzymanie dzieci.


Sąd obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.
23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej
22 czerwca 2018r. | Porady prawne
Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Co jednak powinniśmy zrobić, gdy o długach spadkodawcy dowiedzieliśmy się dopiero po upływie sześciomiesięcznego terminu?

Czytaj więcej