Wróć do bloga
Porady prawne
19 grudnia 2023 08:30

Porady dotyczące ustalania opieki nad dziećmi

Porady dotyczące ustalania opieki nad dziećmi

Według przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w Art. 56, określono warunki i zasady dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód w przypadku kompletnego i trwałego rozpadu związku między małżonkami. Zgodnie z tym artykułem, każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód w sytuacji, gdy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże warto zauważyć, że nawet w przypadku zaistnienia takiego rozkładu, zgodnie z § 2 tego artykułu, rozwód nie będzie dopuszczalny, jeśli spowoduje szkodę dla dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli wydanie takiego wyroku będzie sprzeczne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

W dzisiejszym społeczeństwie proces ustalania opieki nad dziećmi po rozwodzie lub separacji stanowi istotny element, który wymaga wnikliwego zrozumienia zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i społecznego. To kwestia, która odgrywa kluczową rolę w życiu rodzinnym i emocjonalnym dzieci, jak również ich rodziców. Ustalenie sposobu opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców wiąże się z wieloma aspektami, które są brane pod uwagę zarówno przez sądy, jak i zaangażowane strony.

Różnorodność form opieki nad dziećmi po rozwodzie

Pierwszym aspektem, który należy omówić, są różne rodzaje opieki nad dziećmi, jakie mogą zostać ustalone w przypadku rozwodu rodziców. Warto rozróżnić opiekę wyłączną, wspólną oraz weekendową – każda z nich charakteryzuje się innymi wymaganiami i zakresem obowiązków wobec dziecka. Sądy biorą pod uwagę szereg czynników, w tym zdolności rodziców do opieki, relacji z dzieckiem oraz indywidualnych potrzeb dziecka, aby podjąć decyzję o odpowiednim rodzaju opieki.

  • Opieka wspólna polega na wspólnym dzieleniu czasu i odpowiedzialności za wychowanie dzieci przez obojga rodziców. W tym przypadku dzieci spędzają równy czas zarówno z matką, jak i ojcem, a decyzje dotyczące ich wychowania i edukacji są podejmowane wspólnie. Rodzice muszą pracować nad utrzymaniem współpracy i komunikacji, aby zapewnić dziecku stabilność emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa.
  • Opieka wyłączna oznacza, że dziecko przebywa i mieszka z jednym z rodziców przez większość czasu, a drugi rodzic ma ograniczony czas kontaktów lub wizyt z dzieckiem, zwykle zgodnie z ustalonym harmonogramem. Rodzic posiadający opiekę wyłączną ma większość praw i obowiązków związanych z codzienną opieką nad dzieckiem oraz podejmuje decyzje dotyczące jego wychowania i edukacji.
  • W przypadku opieki weekendowej, dziecko przebywa głównie u jednego z rodziców, który jest odpowiedzialny za codzienną opiekę. Drugi rodzic ma określony czas, najczęściej w weekendy, kiedy może spędzać czas z dzieckiem. Ten rodzaj opieki pozwala drugiemu rodzicowi zachować regularny kontakt z dzieckiem, nawet jeśli nie ma pełnej opieki.
  • Opieka naprzemienna to forma, w której dziecko przebywa na zmianę u obojga rodziców przez równo ustalony okres. Może to być cotygodniowa zmiana miejsca zamieszkania dziecka lub inny ustalony harmonogram, który pozwala dziecku spędzać czas z rodzicami w regularnych, określonych odstępach czasowych.  

Kluczowe kryteria determinujące ustalenie opieki nad dziećmi

Kryteria i czynniki, które wpływają na ustalenie opieki nad dziećmi, są wielowarstwowe. Sądy oraz strony zaangażowane w proces biorą pod uwagę wiele aspektów,jednak najważniejszym kryterium zawsze jest dobro dziecka. Według paragrafu drugiego Art. 93. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska należy zasadniczo do obojga rodziców. Niemniej jednak, jeśli dobro dziecka tego wymaga, sąd ma prawo zdecydować o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. Sąd bierze pod uwagę, który rodzaj opieki będzie najlepszy dla rozwoju emocjonalnego, fizycznego i psychologicznego dziecka.

Istotne jest również zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska przez rodziców dla dziecka oraz ich zdolność do współpracy i komunikacji ze sobą. Sąd ocenia zdolność każdego z rodziców do zapewnienia odpowiedniej opieki, edukacji, opieki medycznej oraz wsparcia emocjonalnego dla dziecka. Sąd bierze pod uwagę, jakie więzi emocjonalne łączą dziecko z każdym z rodziców oraz jakie relacje mają wpływ na jego dobrostan i rozwój.

Sąd może wziąć pod uwagę opinie dzieci, jeśli są one wystarczająco dojrzałe i ich decyzje mogą być korzystne dla ich dobra. Sąd może również brać pod uwagę historię zaangażowania każdego z rodziców w życie dziecka przed rozstaniem się oraz jakie role odgrywali w jego życiu przed separacją. Każde z rodziców musi zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki dla dziecka zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W przypadku, gdy którykolwiek z rodziców stwarza zagrożenie dla dziecka, może to wpłynąć na decyzję sądu.

Istotna rola obu rodziców w życiu dziecka po rozstaniu rodziców

Nie można przecenić roli obu rodziców w życiu dziecka, nawet w przypadku, gdy opieka jest podzielona. Obecność i zaangażowanie zarówno matki, jak i ojca mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Istnieje wiele sposobów, aby oboje rodziców mogło aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, nawet w sytuacji, gdy codzienna opieka jest podzielona. Regularny kontakt, wspólne podejmowanie decyzji w sprawach wychowawczych czy też aktywna obecność podczas ważnych wydarzeń w życiu dziecka, to elementy budujące zdrową relację między dzieckiem a każdym z rodziców.

Rola kancelarii w procesie ustalania opieki nad dziećmi

Kancelaria prawna odgrywa istotną rolę w procesie ustalania opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, dostarczając kompleksowego wsparcia prawnego. Jej priorytetem jest troska o interesy oraz dobro dzieci, dążąc jednocześnie do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron. Zakres działań kancelarii obejmuje udzielanie profesjonalnych porad prawnych, tworzenie niezbędnych dokumentów, reprezentowanie klientów w sądzie oraz wsparcie w negocjacjach między rodzicami.

Kancelaria skupia się na osiągnięciu porozumienia, które uwzględnia najlepsze interesy dziecka, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania postanowień sądowych dotyczących opieki nad nim. Głównym celem działalności kancelarii jest wspieranie rodziców w znalezieniu optymalnego rozwiązania, które nie tylko uwzględnia dobro dziecka, ale także dąży do zachowania harmonii w życiu rodzinnym. Po wydaniu decyzji sądu w kwestii opieki nad dziećmi, kancelaria może dodatkowo pomagać w egzekwowaniu tych postanowień, monitorując ich przestrzeganie przez wszystkie zainteresowane strony.

Proces ustalania opieki nad dziećmi po rozwodzie lub separacji jest złożony, wymagający uwzględnienia wielu czynników. Istotą jest tutaj zapewnienie dobra dziecka, jego stabilności oraz odpowiedniego rozwoju w kontekście zmieniającej się struktury rodziny.


Nie można przecenić roli obu rodziców w życiu dziecka, nawet w przypadku, gdy opieka jest podzielona. Obecność i zaangażowanie zarówno matki, jak i ojca mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Istnieje wiele sposobów, aby oboje rodziców mogło aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, nawet w sytuacji, gdy codzienna opieka jest podzielona. Regularny kontakt, wspólne podejmowanie decyzji w sprawach wychowawczych czy też aktywna obecność podczas ważnych wydarzeń w życiu dziecka, to elementy budujące zdrową relację między dzieckiem a każdym z rodziców.
07 lutego 2024r. | Aktualności
Jak nie martwić się o finanse w jesieni życia, czyli renta dożywotnia

Czytaj więcej
07 listopada 2023r. | Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej