Wróć do bloga
Zmiany przepisów
7 listopada 2023 11:32

Zmiany w zakresie spadkobrania

Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszą ważną zmianą jest uregulowanie zagadnienia godności spadkobiercy. Jest to odpowiedź na możliwość spadkobrania przez osoby, które swoim nagannym, niedopuszczalnym zachowaniem uniemożliwiają za życia spadkodawcy zaspokojenie jego elementarnych potrzeb życiowych. W przypadku uchylania się od obowiązku pieczy nad spadkodawcą, sądowi pozostawiono możliwość oceny dbałości spadkobiercy o spadkodawcę, zatem to sąd zdecyduje, czy spadkobierca należycie wypełnił swoje obowiązki w zakresie opieki nad spadkodawcą.

 Kolejna zmiana w omawianym zakresie dotknie spadkobierców ustawowych grupy IV, czyli dziadków spadkodawcy i ich zstępnych. W sytuacji, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadać będzie jego dzieciom w częściach równych. Co w takim razie w sytuacji gdy, brak jest dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku?  W tym przypadku dział spadkowy, który by mu przypadał, przypadać będzie pozostałym dziadkom w częściach równych. Nowelizacja w tym zakresie ma spowodować usunięcie z kręgu osób uprawnionych do spadkobrania dalekich krewnych, z którymi więź rodzinno – emocjonalna nie została wykształcona lub nie powstała.

Zmianie ulega także kwestia terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. W myśl art. 1015 Kodeksu cywilnego do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wystarczające będzie złożenie przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. W przypadku wymagalności zezwolenia sądu w przedmiocie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku bieg terminu do złożenia oświadczenia ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym zakresie.

Nowelizacji ulegnie również art. 1019 § 1 Kodeksu cywilnego, w związku z czym do zachowania terminu do złożenia oświadczenia wystarczające będzie złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł rozwiał Państwa wątpliwości w zakresie nowelizacji przepisów o spadkobraniu. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

07 lutego 2024r. | Aktualności
Jak nie martwić się o finanse w jesieni życia, czyli renta dożywotnia

Czytaj więcej
19 grudnia 2023r. | Porady prawne
Porady dotyczące ustalania opieki nad dziećmi

Według przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w Art. 56, określono warunki i zasady dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód w przypadku kompletnego i trwałego rozpadu związku między małżonkami. Zgodnie z tym artykułem, każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód w sytuacji, gdy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże warto zauważyć, że nawet w przypadku zaistnienia takiego rozkładu, zgodnie z § 2 tego artykułu, rozwód nie będzie dopuszczalny, jeśli spowoduje szkodę dla dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli wydanie takiego wyroku będzie sprzeczne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

Czytaj więcej
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej