Wróć do bloga
Porady prawne
6 listopada 2019 12:48

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Kto musi dokonać zgłoszenia?

Do dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego wraz z jego danymi osobowymi będą zobowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek notowanych na giełdzie.

Uwaga! Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. będą miały 7 dni czasu od dnia wpisu do KRS na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki zarejestrowane wcześniej, tj. przed 13 października, mają czas na zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.

Kim jest beneficjent rzeczywisty ?

Zgodnie z definicją ogólną beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osób prawnych, ustawodawca wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego należy w każdym przypadku uznać:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą definicję jednostki dominującej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

W przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach, za beneficjenta rzeczywistego należy uznać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Kto dokonuje wpisów?

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpis elektroniczny lub profilem zaufany ePUAP przez ww. osoby.  Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Przykładowo nie można upoważnić do tej czynności np. głównego księgowego. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Co podlega wpisowi?

Wpisowi podlegają dane identyfikacyjne spółki (nazwa, forma organizacyjna,  siedziba, numer KRS, NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Kary.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru, grozi spółce nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł. Dodatkowo osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z wpisaniem błędnych danych do rejestru.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję, w jaki sposób dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

INSTRUKCJA CRBR

 

W razie pytań związanych z CRBR zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. będą miały 7 dni czasu od dnia wpisu do KRS na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki zarejestrowane wcześniej, tj. przed 13 października, mają czas na zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: 1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., 2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
INFORMACJA PRAWNA DLA LEKARZY

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z natychmiastowym wejściem w życie ww. ustawy, podjęto decyzję, iż ulegają zmianie także inne przepisy w tym m.in. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto określono obowiązki w stanie zagrożenia epidemicznego.

Czytaj więcej