Wróć do bloga
Porady prawne
6 listopada 2019 12:48

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Kto musi dokonać zgłoszenia?

Do dokonania zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego wraz z jego danymi osobowymi będą zobowiązane:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek notowanych na giełdzie.

Uwaga! Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. będą miały 7 dni czasu od dnia wpisu do KRS na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki zarejestrowane wcześniej, tj. przed 13 października, mają czas na zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.

Kim jest beneficjent rzeczywisty ?

Zgodnie z definicją ogólną beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osób prawnych, ustawodawca wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego należy w każdym przypadku uznać:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osobę fizyczną sprawującą definicję jednostki dominującej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

W przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach, za beneficjenta rzeczywistego należy uznać osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.

Kto dokonuje wpisów?

Dane do CRBR zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpis elektroniczny lub profilem zaufany ePUAP przez ww. osoby.  Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom. Przykładowo nie można upoważnić do tej czynności np. głównego księgowego. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Co podlega wpisowi?

Wpisowi podlegają dane identyfikacyjne spółki (nazwa, forma organizacyjna,  siedziba, numer KRS, NIP) oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Kary.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru, grozi spółce nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł. Dodatkowo osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z wpisaniem błędnych danych do rejestru.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję, w jaki sposób dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

INSTRUKCJA CRBR

 

W razie pytań związanych z CRBR zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Spółki zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. będą miały 7 dni czasu od dnia wpisu do KRS na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Spółki zarejestrowane wcześniej, tj. przed 13 października, mają czas na zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.
07 lutego 2020r. | Aktualności
Kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany leczniczej

W związku ze wzrostem popularności, a także dostępności marihuany leczniczej w Polsce, warto przyjrzeć się kwestii związanej z prowadzeniem pojazdu po zażyciu marihuany, zarówno normalnej, jak i medycznej. Nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że prowadzenie samochodu „pod wpływem” lub „po użyciu” narkotyków (w tym marihuany) jest karalne i stanowi przestępstwo (bądź wykroczenie). W Polsce pozyskanie marihuany leczniczej na podstawie zaleceń lekarskich z całkowicie legalnego źródła, nie wyłącza karalności za prowadzenie pojazdów pod jej wpływem.

Czytaj więcej
30 stycznia 2020r. | Aktualności
Rewolucja w branży medycyny estetycznej - od maja nowe przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) od 26 maja 2020 roku w Polsce, jak również w innych krajach Unii Europejskiej zastosowanie znajdą nowe przepisy, które swoim zakresem, oprócz wyrobów medycznych, obejmą również niektóre wyroby w branży estetycznej i kosmetycznej.

Czytaj więcej
30 października 2019r. | Aktualności
Mecenas Marzena Janik otrzymała certyfikat europejskiego programu HELP

Mamy przyjemność poinformować, że radca prawny Marzena Janik, po pomyślnym ukończeniu kursu „Violence Against Women and Domestic Violence", otrzymała prestiżowy certyfikat europejskiego programu HELP - Human Rights Education for Legal Professionals.

Czytaj więcej