Wróć do bloga
Porady prawne
28 lipca 2017 15:44

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Możliwość ustanowienia tego rodzaju służebności została zagwarantowana w art. 145 k.c. Zgodnie bowiem z treścią artykułu : § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Drogę konieczną przeprowadza się przez grunty, które pozostają w fizycznej styczności z nieruchomością władnącą, jak również przez grunty usytuowane względem niej w taki sposób, że konieczne jest przeprowadzenie przez nie dojazdu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. Sąd Najwyższyw postanowieniu z dnia 21 marca 1983 roku (sygn. akt III CRN 14/83)przedstawił następujące stanowisko : Jeżeli droga może przebiegać przez różne nieruchomości sąsiednie, powinno się ją przeprowadzić przez tę spośród nich, dla której będzie to najmniej uciążliwe.

Zgodnie z treścią przepisu powyższego artykułu, ustanowienie służebności drogi koniecznej jest odpłatne. Wynagrodzenie może przybrać charakter świadczenia okresowego bądź jednorazowego.Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje właścicielowi nieruchomości obciążonej również wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody w związku z ustanowieniem służebności. Jest to więc zapłata za prawo do korzystania z drogi koniecznej, a nie odszkodowanie.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osiągnięcie porozumienia między właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać droga. W praktyce ma to miejsce niezwykle rzadko, a droga konieczna wytyczana jest dopiero po skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Rozpatrywanie spraw dotyczących służebności drogi koniecznej dokonywane jest w ramach postępowania nieprocesowego. Oznacza to, że w celu jego rozpoczęcia składamy wniosek, a nie pozew. Należy go złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Opłata od składanego wniosku jest stała i wynosi 200 złotych. Prawo to przysługuje właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz posiadaczowi samoistnemu.

Rozstrzygnięcie sądu o ustanowienie drogi koniecznej może być poprzedzone opinią biegłego geodety. W postępowaniu sądowym taka opinia będzie dodatkowo zlecona do wykonania na potrzeby konkretnej sprawy. Pozwala ona na zaprojektowanie drogi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości władnącej, przy najmniejszym obciążeniu nieruchomości służebnej.

Klaudia Górniak

studentka IV roku prawa, WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)
14 sierpnia 2019r. | Aktualności
Wtyczka „Lubię to!” na stronie internetowej - odpowiedzialność za dane osobowe

Dnia 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok (C-40/17) w sprawie niemieckiego sklepu internetowego Fashion ID, na którego stronie umieszczony został przycisk „Lubię to!”. Dzięki tej funkcji pewne dane osobowe każdego użytkownika odwiedzającego witrynę e-sklepu są przekazywane Facebookowi bez poinformowania ich o tym fakcie.

Czytaj więcej
14 sierpnia 2019r. | Porady prawne
UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Czym jest ugoda administracyjna? Nasza sprawa nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, ponieważ od tej reguły istnieje wyjątek, którym jest możliwość zawarcia ugody administracyjnej. Instytucja ugody administracyjnej została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) (dalej: k.p.a.). Uchwalona w 2017 r. nowelizacja przepisów k.p.a. wprowadziła zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Czytaj więcej
14 sierpnia 2019r. | Porady prawne
INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

Informacja o obowiązkach raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych (wprowadzone nowelizacją z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE (Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających uzgodnień transgranicznych). Obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS określa się powszechnie pojęciem Mandatory Disclosure Rules („MDR”).

Czytaj więcej