Wróć do bloga
Porady prawne
28 lipca 2017 15:44

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Możliwość ustanowienia tego rodzaju służebności została zagwarantowana w art. 145 k.c. Zgodnie bowiem z treścią artykułu : § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Drogę konieczną przeprowadza się przez grunty, które pozostają w fizycznej styczności z nieruchomością władnącą, jak również przez grunty usytuowane względem niej w taki sposób, że konieczne jest przeprowadzenie przez nie dojazdu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. Sąd Najwyższyw postanowieniu z dnia 21 marca 1983 roku (sygn. akt III CRN 14/83)przedstawił następujące stanowisko : Jeżeli droga może przebiegać przez różne nieruchomości sąsiednie, powinno się ją przeprowadzić przez tę spośród nich, dla której będzie to najmniej uciążliwe.

Zgodnie z treścią przepisu powyższego artykułu, ustanowienie służebności drogi koniecznej jest odpłatne. Wynagrodzenie może przybrać charakter świadczenia okresowego bądź jednorazowego.Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje właścicielowi nieruchomości obciążonej również wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody w związku z ustanowieniem służebności. Jest to więc zapłata za prawo do korzystania z drogi koniecznej, a nie odszkodowanie.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osiągnięcie porozumienia między właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać droga. W praktyce ma to miejsce niezwykle rzadko, a droga konieczna wytyczana jest dopiero po skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Rozpatrywanie spraw dotyczących służebności drogi koniecznej dokonywane jest w ramach postępowania nieprocesowego. Oznacza to, że w celu jego rozpoczęcia składamy wniosek, a nie pozew. Należy go złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Opłata od składanego wniosku jest stała i wynosi 200 złotych. Prawo to przysługuje właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz posiadaczowi samoistnemu.

Rozstrzygnięcie sądu o ustanowienie drogi koniecznej może być poprzedzone opinią biegłego geodety. W postępowaniu sądowym taka opinia będzie dodatkowo zlecona do wykonania na potrzeby konkretnej sprawy. Pozwala ona na zaprojektowanie drogi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości władnącej, przy najmniejszym obciążeniu nieruchomości służebnej.

Klaudia Górniak

studentka IV roku prawa, WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)
27 kwietnia 2017r. | Porady prawne
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Druga strona utrudnia Ci realizację ustalonych sądownie kontaktów z dziećmi? Takie utrudnianie kontaktów jest niestety często spotykane w przypadku nieporozumień pomiędzy rodzicami. Ustawodawca na szczęście przewidział możliwość formalnego ich egzekwowania. Służy temu postępowanie o egzekucję kontaktów.

Czytaj więcej
25 lipca 2016r. | Porady prawne
500 plus a alimenty – czy świadczenie 500+ wpływa na ich wysokość ?

Nasi Klienci często pytają czy otrzymywanie świadczenia 500 plus może mieć wpływ na uzyskiwane alimenty. Kancelaria stoi na stanowisku, iż celem świadczenia wychowawczego, jakim w założeniu jest program 500 plus ,nie może być zastępowanie świadczeń od osób zobowiązanych do alimentacji, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że uzyskiwanie tego świadczenia nie powinno mieć żadnego wpływu na wysokość alimentów.

Czytaj więcej
07 czerwca 2016r. | Prawo pracy
Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

W dobie narastającej międzynarodowej współpracy gospodarczej,coraz więcej pracodawców wysyła swoich pracowników do pracy za granicę w celu realizacji zagranicznych kontraktów.Pojawia się wówczas wiele pytań dotyczących przeorganizowania stosunku pracy, ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.

Czytaj więcej