Wróć do bloga
Porady prawne
28 lipca 2017 15:44

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Możliwość ustanowienia tego rodzaju służebności została zagwarantowana w art. 145 k.c. Zgodnie bowiem z treścią artykułu : § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Drogę konieczną przeprowadza się przez grunty, które pozostają w fizycznej styczności z nieruchomością władnącą, jak również przez grunty usytuowane względem niej w taki sposób, że konieczne jest przeprowadzenie przez nie dojazdu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. Sąd Najwyższyw postanowieniu z dnia 21 marca 1983 roku (sygn. akt III CRN 14/83)przedstawił następujące stanowisko : Jeżeli droga może przebiegać przez różne nieruchomości sąsiednie, powinno się ją przeprowadzić przez tę spośród nich, dla której będzie to najmniej uciążliwe.

Zgodnie z treścią przepisu powyższego artykułu, ustanowienie służebności drogi koniecznej jest odpłatne. Wynagrodzenie może przybrać charakter świadczenia okresowego bądź jednorazowego.Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje właścicielowi nieruchomości obciążonej również wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody w związku z ustanowieniem służebności. Jest to więc zapłata za prawo do korzystania z drogi koniecznej, a nie odszkodowanie.

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest osiągnięcie porozumienia między właścicielami nieruchomości, przez które ma przebiegać droga. W praktyce ma to miejsce niezwykle rzadko, a droga konieczna wytyczana jest dopiero po skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Rozpatrywanie spraw dotyczących służebności drogi koniecznej dokonywane jest w ramach postępowania nieprocesowego. Oznacza to, że w celu jego rozpoczęcia składamy wniosek, a nie pozew. Należy go złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Opłata od składanego wniosku jest stała i wynosi 200 złotych. Prawo to przysługuje właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz posiadaczowi samoistnemu.

Rozstrzygnięcie sądu o ustanowienie drogi koniecznej może być poprzedzone opinią biegłego geodety. W postępowaniu sądowym taka opinia będzie dodatkowo zlecona do wykonania na potrzeby konkretnej sprawy. Pozwala ona na zaprojektowanie drogi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości władnącej, przy najmniejszym obciążeniu nieruchomości służebnej.

Klaudia Górniak

studentka IV roku prawa, WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)
23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej