Wróć do bloga
Porady prawne
14 sierpnia 2019 15:26

INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

Informacja o obowiązkach raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) 
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych (wprowadzone nowelizacją z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE (Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających uzgodnień transgranicznych). Obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS określa się powszechnie pojęciem Mandatory Disclosure Rules („MDR”).

Czym jest schemat podatkowy?

Według ustawy jest to uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego). Uzgodnienie to powinno:

  • spełniać kryterium głównej korzyści oraz posiadać co najmniej jedną ogólną cechę rozpoznawczą (11 cech wskazanych w ustawie, np. zmiana kwalifikacji dochodów - dotyczy sytuacji, w której w wyniku uzgodnienia dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktyczne niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania), lub 
  • posiadać co najmniej jedną szczególną cechę rozpoznawczą (9 cech wskazanych w ustawie, np. dochód lub majątek korzysta z metod unikania opodatkowania w więcej niż jednym państwie), lub
  • posiadać inną szczególną cechę rozpoznawczą (4 cechy wskazane w ustawie).
     

Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi
z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia. Z powyższego wynika, iż dla spełnienia kryterium głównej korzyści nie jest konieczne spełnienie przesłanek zawartych w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, takich jak sprzeczność korzyści
z przedmiotem lub celem ustawy, oraz sztuczny sposób działania. W związku z tym obowiązkowi raportowania podlegają także schematy podatkowe dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Na mocy ww. ustawy, do Ordynacji podatkowej wprowadzono nowe regulacje dotyczące schematów podatkowych.

Uchwalone przepisy m.in.:

  • definiują pojęcie schematu podatkowego,
  • określają jakie są przesłanki jego raportowania,
  • wskazują krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
  • określają zakres raportowanych informacji , a także sposób i termin raportowania,
  • wskazują konsekwencje karnoskarbowe niedopełnienia obowiązku raportowego przez zobowiązane podmioty.

W razie pytań związanych z przepisami MDR zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Według ustawy jest to uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego).
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej