Wróć do bloga
Porady prawne
14 sierpnia 2019 15:26

INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

Informacja o obowiązkach raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) 
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych (wprowadzone nowelizacją z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE (Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających uzgodnień transgranicznych). Obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS określa się powszechnie pojęciem Mandatory Disclosure Rules („MDR”).

Czym jest schemat podatkowy?

Według ustawy jest to uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego). Uzgodnienie to powinno:

  • spełniać kryterium głównej korzyści oraz posiadać co najmniej jedną ogólną cechę rozpoznawczą (11 cech wskazanych w ustawie, np. zmiana kwalifikacji dochodów - dotyczy sytuacji, w której w wyniku uzgodnienia dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktyczne niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania), lub 
  • posiadać co najmniej jedną szczególną cechę rozpoznawczą (9 cech wskazanych w ustawie, np. dochód lub majątek korzysta z metod unikania opodatkowania w więcej niż jednym państwie), lub
  • posiadać inną szczególną cechę rozpoznawczą (4 cechy wskazane w ustawie).
     

Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi
z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia. Z powyższego wynika, iż dla spełnienia kryterium głównej korzyści nie jest konieczne spełnienie przesłanek zawartych w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, takich jak sprzeczność korzyści
z przedmiotem lub celem ustawy, oraz sztuczny sposób działania. W związku z tym obowiązkowi raportowania podlegają także schematy podatkowe dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Na mocy ww. ustawy, do Ordynacji podatkowej wprowadzono nowe regulacje dotyczące schematów podatkowych.

Uchwalone przepisy m.in.:

  • definiują pojęcie schematu podatkowego,
  • określają jakie są przesłanki jego raportowania,
  • wskazują krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji,
  • określają zakres raportowanych informacji , a także sposób i termin raportowania,
  • wskazują konsekwencje karnoskarbowe niedopełnienia obowiązku raportowego przez zobowiązane podmioty.

W razie pytań związanych z przepisami MDR zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Według ustawy jest to uzgodnienie (tj. czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego).
14 sierpnia 2019r. | Aktualności
Wtyczka „Lubię to!” na stronie internetowej - odpowiedzialność za dane osobowe

Dnia 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok (C-40/17) w sprawie niemieckiego sklepu internetowego Fashion ID, na którego stronie umieszczony został przycisk „Lubię to!”. Dzięki tej funkcji pewne dane osobowe każdego użytkownika odwiedzającego witrynę e-sklepu są przekazywane Facebookowi bez poinformowania ich o tym fakcie.

Czytaj więcej
14 sierpnia 2019r. | Porady prawne
UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Czym jest ugoda administracyjna? Nasza sprawa nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, ponieważ od tej reguły istnieje wyjątek, którym jest możliwość zawarcia ugody administracyjnej. Instytucja ugody administracyjnej została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) (dalej: k.p.a.). Uchwalona w 2017 r. nowelizacja przepisów k.p.a. wprowadziła zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Czytaj więcej
24 lipca 2019r. | Porady prawne
Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego – znaczenie, forma oraz konsekwencje jej braku

Udzielenie przez lekarza świadczenia zdrowotnego wymaga uprzedniego uzyskania zgody pacjenta, choć od tej zasady są wyjątki, o czym również będzie mowa w niniejszym artykule.

Czytaj więcej