Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 12:59

INFORMACJA PRAWNA DLA LEKARZY

INFORMACJA PRAWNA DLA LEKARZY

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z natychmiastowym wejściem w życie ww. ustawy, podjęto decyzję, iż ulegają zmianie także inne przepisy w tym m.in. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto określono obowiązki w stanie zagrożenia epidemicznego.

Pytanie co to oznacza dla lekarza?

            Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Mogą do takiej pracy być skierowane również inne osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebą tych, którzy kierują zwalczaniem epidemii. Powyższe ma formę decyzji wydanej przez właściwego wojewodę, zgodnie z miejscem zamieszkania lekarza, a w innych przypadkach tj. w innym województwie, na mocy decyzji ministra ds. zdrowia.

            Obowiązek ten nie dotyczy osób wychowujących dzieci do 18 roku życia. Wyjątkiem od
ww. zasady są także osoby, które ukończyły 60 rok życia, osoby z orzeczeniem częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, inwalidzi oraz osoby z chorobami przewlekłymi.


Obowiązki lekarza w stanie zagrożenia epidemicznego

            Stan zagrożenia epidemicznego może obowiązywać na obszarze województwa lub jego części (ogłasza to i odwołuje wojewoda), a w przypadku więcej niż jednego województwa - minister ds. zdrowia w porozumieniu z ministrem ds. administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

            Dodatkowe obowiązki lekarzy wynikają w tym przypadku z art. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywane zadania mają na celu podjęcie ustawowo określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Zaznaczamy, że osoby wykonujące zawód lekarza zobowiązane są do przestrzegania treści innych branżowych przepisów, a ta informacja ma wyłącznie na celu dodatkowe uregulowania prawne.


Ważne:
            Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy walce z rozwojem epidemii. Skierowanie wydaje w formie decyzji wojewoda ze względu na miejsce pracy lub pobytu tej osoby. W przypadku gdy osoba przebywa poza tym obszarem, wówczas decyzję wydaje minister ds. zdrowia. Oczywiście w takiej sytuacji, przysługuje odwołanie od ww. decyzji, jednak należy zaznaczyć, że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Tak więc taka decyzja, nakazuje pracę w danym podmiocie leczniczym przez okres do 3 miesięcy. Może także nakazywać pracę w innej jednostce organizacyjnej, a jeśli dana osoba posiada obowiązującą umowę o pracę, wówczas pracodawca zobowiązany jest udzielić jej urlopu bezpłatnego na okres wskazany w opisanej wyżej decyzji.

 
Ważne:
            Podmiot wskazany w decyzji ma obowiązek zawrzeć z ww. osobą umowę o pracę na czas obowiązujący w decyzji z wynagrodzeniem zasadniczym, nie niższym niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w podmiocie opisanym w decyzji lub analogicznym podmiocie na tożsamym stanowisku pracy. Osobie tej należy się zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


Powyższe zasady nie dotyczą:

  • Osób, które ukończyły 60 rok życia;
  • Kobiet w ciąży;
  • Osób wychowujących dzieci do lat 18, w tym osób wychowujących samotnie dzieci do lat 18;
  • Osób z orzeczeniem częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • Inwalidzi i osoby z chorobami przewlekłymi;
  • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.


Ważne:
Osoba wskazana w opisanej wyżej decyzji podlega ochronie prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.

 

Uwaga
          Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie stanu faktycznego w niej opisanego i nie może stanowić interpretacji innych zagadnień poza zakresem opinii, ponadto jest  ona niezależną własną oceną autora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

 

 

Autor:

Radca prawny
Marzena Janik
Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. J.


Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
07 stycznia 2021r. | Zmiany przepisów
Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

Czytaj więcej
28 grudnia 2020r. | Zmiany przepisów
Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

Czytaj więcej
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej