Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 12:59

INFORMACJA PRAWNA DLA LEKARZY

INFORMACJA PRAWNA DLA LEKARZY

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z natychmiastowym wejściem w życie ww. ustawy, podjęto decyzję, iż ulegają zmianie także inne przepisy w tym m.in. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto określono obowiązki w stanie zagrożenia epidemicznego.

Pytanie co to oznacza dla lekarza?

            Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Mogą do takiej pracy być skierowane również inne osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebą tych, którzy kierują zwalczaniem epidemii. Powyższe ma formę decyzji wydanej przez właściwego wojewodę, zgodnie z miejscem zamieszkania lekarza, a w innych przypadkach tj. w innym województwie, na mocy decyzji ministra ds. zdrowia.

            Obowiązek ten nie dotyczy osób wychowujących dzieci do 18 roku życia. Wyjątkiem od
ww. zasady są także osoby, które ukończyły 60 rok życia, osoby z orzeczeniem częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, inwalidzi oraz osoby z chorobami przewlekłymi.


Obowiązki lekarza w stanie zagrożenia epidemicznego

            Stan zagrożenia epidemicznego może obowiązywać na obszarze województwa lub jego części (ogłasza to i odwołuje wojewoda), a w przypadku więcej niż jednego województwa - minister ds. zdrowia w porozumieniu z ministrem ds. administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

            Dodatkowe obowiązki lekarzy wynikają w tym przypadku z art. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywane zadania mają na celu podjęcie ustawowo określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Zaznaczamy, że osoby wykonujące zawód lekarza zobowiązane są do przestrzegania treści innych branżowych przepisów, a ta informacja ma wyłącznie na celu dodatkowe uregulowania prawne.


Ważne:
            Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy walce z rozwojem epidemii. Skierowanie wydaje w formie decyzji wojewoda ze względu na miejsce pracy lub pobytu tej osoby. W przypadku gdy osoba przebywa poza tym obszarem, wówczas decyzję wydaje minister ds. zdrowia. Oczywiście w takiej sytuacji, przysługuje odwołanie od ww. decyzji, jednak należy zaznaczyć, że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Tak więc taka decyzja, nakazuje pracę w danym podmiocie leczniczym przez okres do 3 miesięcy. Może także nakazywać pracę w innej jednostce organizacyjnej, a jeśli dana osoba posiada obowiązującą umowę o pracę, wówczas pracodawca zobowiązany jest udzielić jej urlopu bezpłatnego na okres wskazany w opisanej wyżej decyzji.

 
Ważne:
            Podmiot wskazany w decyzji ma obowiązek zawrzeć z ww. osobą umowę o pracę na czas obowiązujący w decyzji z wynagrodzeniem zasadniczym, nie niższym niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w podmiocie opisanym w decyzji lub analogicznym podmiocie na tożsamym stanowisku pracy. Osobie tej należy się zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


Powyższe zasady nie dotyczą:

  • Osób, które ukończyły 60 rok życia;
  • Kobiet w ciąży;
  • Osób wychowujących dzieci do lat 18, w tym osób wychowujących samotnie dzieci do lat 18;
  • Osób z orzeczeniem częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • Inwalidzi i osoby z chorobami przewlekłymi;
  • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.


Ważne:
Osoba wskazana w opisanej wyżej decyzji podlega ochronie prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.

 

Uwaga
          Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie stanu faktycznego w niej opisanego i nie może stanowić interpretacji innych zagadnień poza zakresem opinii, ponadto jest  ona niezależną własną oceną autora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

 

 

Autor:

Radca prawny
Marzena Janik
Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. J.


Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: 1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., 2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej