Wróć do bloga
Porady prawne
14 października 2015 13:53

Jak wyjść z długów? Upadłość Konsumencka

Dzięki nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, które weszły w życie 1 stycznia 2015 roku instytucja upadłości konsumenckiej przestała być tylko martwym przepisem prawa. Każdy kto nie prowadzi działalności gospodarczej i popadł w lawinę długów, których nie jest już w stanie spłacać może ogłosić swoją upadłość. Co więcej, upadłość konsumencką może ogłosić również były przedsiębiorca pod warunkiem, że od wykreślenia jego działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej upłynął co najmniej rok.

Upadłość konsumencka w swej istocie została wprowadzona przez ustawodawcę przede wszystkim z myślą o osobach fizycznych.Podstawowym i najważniejszym warunkiem jaki należy spełnić żeby upadłość została ogłoszona jest brak winy dłużnika w powstaniu zadłużenia. Dlatego jeżeli szczególne okoliczności np. zwolnienie z pracy, choroba, trudna sytuacja rodzinna – spowodowały, że utraciliśmy płynność finansową, a w konsekwencji realną możliwość spłacania naszych długów,warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. W kryzysowej sytuacji dłużnik może wnieść o zwolnienie z kosztów sądowych załączając odpowiedni formularz.

Samo złożenie wniosku do Sądu nie wywołuje jeszcze żadnych skutków prawnych. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i zbadaniu czy dłużnik spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wyda merytoryczne orzeczenie. Jeżeli uzna, że dłużnik jest niewypłacalny, a niewypłacalność ta ma charakter niezawiniony uwzględni wniosek i ogłosi upadłość dłużnika.

Dłużnik, który wnosi o ogłoszenie upadłości musi przed Sądem wyjawić cały swój majątek, który posiada. Majątek ten zostanie spieniężony przez syndyka i sprzedany, a środki z niego przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli.Jeżeli w skład majątku wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje dłużnik, a konieczne jest zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się dłużnikowi  kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.Kwotę, tę, na wniosek dłużnika, określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe dłużnika, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe dłużnika, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz opinię syndyka.Jeżeli dłużnik nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, umarza postępowanie, chyba że uchybienie to nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.Ze spieniężonego majątku część sumy musi zostać przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. To, że nie posiadamy żadnego majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ustawodawca postanowił, że za dłużników którzy nie posiadają żadnego majątku lub nie wystarcza on na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa Skarb Państwa.

Po ogłoszeniu upadłości Sąd ustala plan spłaty wierzycieli.plan spłaty Wierzycieli polega na regularnej ratalnej spłacie wierzycieli w określonej części przez okres maksymalnie do 3 lat. Sąd określa jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu,  zostanie umorzona. Jeżeli jednak nie posiadamy żadnego majątku i nie jesteśmy zdolni do realizowania żadnych spłat Sąd nie wydaje planu spłaty, a postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe daje możliwość nowego startu życiowego wolnego od długów, naprawdę warto spróbować.

 

Katarzyna Brodziak

Aplikant radcowski

 


Postępowanie upadłościowe daje możliwość nowego startu życiowego wolnego od długów, naprawdę warto spróbować.
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: 1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., 2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej