Wróć do bloga
Aktualności
11 października 2022 11:00

Konopie – uregulowania prawne w Polsce

Konopie – uregulowania prawne w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta zainteresowanie uprawą konopi włóknistych, które mają szerokie zastosowanie w przemyśle m.in. włókienniczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, energetycznym czy spożywczym. W tym wpisie podejmujemy się skrótowego opisu najważniejszych uregulowań prawnych z nimi związanych.

Wyróżnić możemy następujące odmiany konopi tj.:

 

 1. Cannabis sativa – konopie siewne
 2. Cannabis indica – konopie indyjskie
 3. Cannabis ruderalis – konopie dzikie

Konopie włókniste są pododmianą konopi siewnych i charakteryzują się niskim stężeniem THC i wyższymi poziomami CBD.

Marihuana z kolei to potoczna nazwa konopi indyjskich. Gatunek ten znajduje zastosowanie jako lek, używka czy narkotyk. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością THC, który jest składnikiem psychoaktywnym i odurzającym.

Ustawodawca penalizując uprawę konopi w zasadzie nie posługuje kryterium botanicznym, nie wskazuje na określony gatunek konopiowatych, lub jego odmianę, lecz za relewantne uznaje stężenie substancji narkotycznej w roślinie z rodzaju konopie.

Zgodnie z treścią art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii uprawa i zbieranie konopi indyjskich w Polsce jest nielegalne.

Artykuł ten stanowi:

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Co należy rozumieć przez uprawę i zbieranie konopi innych niż włókniste?

Na powyższe pytanie odpowiedź znaleźć możemy na przykład w orzecznictwie Sądów. I tak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 grudnia 2018 r. sygn. akt II AKa 344/18 wskazał:

„Uprawa konopi innych niż włókniste o jakiej mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to przygotowanie gleby, siew i zabiegi pielęgnacyjne służące właściwemu rozwojowi roślin do czasu zbioru. Zbieranie ziela konopi innych niż włókniste w rozumieniu art. 63 ust. 2 tej ustawy to pozyskiwanie, oddzielanie i przechowywanie naziemnych część rośliny konopi (z wyłączeniem nasion), zawierających powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego.”

„Czynności polegające na zrywaniu, odcinaniu kwiatostanów, topów, czy liści z konopi innych niż włókniste, zwłaszcza w sytuacji gdy rozwój roślin już się zatrzymał (są częściowo uschnięte), roślina była odcięta z pewnością nie były częścią uprawiania konopi, bo ten etap się już zakończył, ani wytwarzania, bo ten etap się jeszcze nie zaczął. Oddzielanie ziela od konopi i składanie go do pojemników stanowią natomiast zbieranie ziela konopi innych niż włókniste.’’

Konopie włókniste - czy w Polsce dopuszczalna jest ich uprawa?

Tak. Jednak podkreślenia wymaga, żew Polsce można uprawiać konopie włókniste:

 • na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne;
 • na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze;
 • w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów;
 • na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne;
 • na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin

Uprawa konopi włóknistych prowadzona na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin, na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne. Uprawa w innych celach jest zabroniona.

Powierzchnia uprawy konopi włóknistych, na potrzeby własne nie może przekroczyć więcej niż 1 ha rocznie.

Konopie włókniste pochodzące z własnych upraw można przetwarzać we własnym zakresie na wyżej wymienione cele lub potrzeby.

Wpis do rejestru konopi włóknistych - wymogi

Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych lub skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych, zwanego dalej „rejestrem konopi włóknistych”.

 1. brak karalności za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 63 lub art. 64 lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych;

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii pomogą Państwu uzyskać wpis do przedmiotowego rejestru.

Dodatkowo, producent konopi włóknistych może prowadzić działalność w zakresie uprawy konopi włóknistych, jeżeli:

 1. zastosuje materiał siewny konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Podkreślenia wymaga, że podmiot zamierzający uprawiać konopie włókniste na potrzeby nasiennictwa, naukowo-badawcze, lub w celu hodowli odmian konopi włóknistych wyłączony jest z obowiązku, o którym mowa powyżej.

Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tym rejestrze lub wykreślenia z tego rejestru jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać konopie włókniste, albo podmiotu zamierzającego skupować konopie włókniste od producenta konopi włóknistych.

W przypadku podmiotu niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru konopi włóknistych.

Wpisu do rejestru konopi włóknistych oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek złożony na specjalnym formularzu, który należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi włóknistych – przed planowanym ich wysiewem.

Z uwagi na doświadczenie naszego częstochowskiego zespołu Kancelarii, kompleksowo poprowadzimy Państwa sprawę – nie tylko w zakresie wpisu do rejestru konopi włóknistych, ale także w przypadku problemów z prawem wynikających z naruszenia art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W powyższych sytuacjach warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, którą oferują adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii.


Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tym rejestrze lub wykreślenia z tego rejestru jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
07 lutego 2024r. | Aktualności
Jak nie martwić się o finanse w jesieni życia, czyli renta dożywotnia

Czytaj więcej
19 grudnia 2023r. | Porady prawne
Porady dotyczące ustalania opieki nad dziećmi

Według przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w Art. 56, określono warunki i zasady dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód w przypadku kompletnego i trwałego rozpadu związku między małżonkami. Zgodnie z tym artykułem, każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód w sytuacji, gdy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże warto zauważyć, że nawet w przypadku zaistnienia takiego rozkładu, zgodnie z § 2 tego artykułu, rozwód nie będzie dopuszczalny, jeśli spowoduje szkodę dla dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli wydanie takiego wyroku będzie sprzeczne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

Czytaj więcej
07 listopada 2023r. | Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej