Wróć do bloga
Prawo pracy
7 czerwca 2016 15:25

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

W dobie narastającej międzynarodowej współpracy gospodarczej,coraz więcej pracodawców wysyła swoich pracowników do pracy za granicę w celu realizacji zagranicznych kontraktów.Pojawia się wówczas wiele pytań dotyczących przeorganizowania stosunku pracy, ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.

Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową (potocznie określaną delegacją), która polega na wykonywaniu – na polecenie pracodawcy, określonych zadań w innej miejscowości (lub za granicą), ale o charakterze krótkotrwałym i bez zmiany miejsca zamieszkania. Wówczas pracodawca zobligowany jest wypłacać pracownikowi diety i zwracać inne związane z podróżą koszty, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.Stosunek pracy w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Inaczej wygląda tzw. oddelegowanie, kiedy to pracownik przez dłuższy okres przebywa poza miejscem stałego wykonywania pracy. W tej sytuacji wymaga się,z uwagi właśnie na zmianę miejsca wykonywania pracy,dokonania zmian w treści łączącej nas z pracodawcą umowy o pracę. Rodzajem umowy służącej zmianie stosunku pracy może być porozumienie stron. Umowa dotycząca oddelegowania powinna określać przede wszystkim czas wykonywania pracy za granicą i warunki wynagradzania w trakcie oddelegowania. Pracodawca  jest zobligowany poinformować pracownika na piśmie o warunkach zakwaterowania, zwrocie kosztów przejazdu i świadczeniach, jakie pracownik otrzyma w trakcie oddelegowania. Pracownik z kolei musi wyrazić pisemną zgodę na oddelegowanie go do innego miejsca pracy. Co istotne, w okresie oddelegowania pracodawca nie wypłaca pracownikowi diet, taki obowiązek powstaje po stronie pracodawcy tylko w sytuacji podróży służbowej.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi tzw. minimalne warunki zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik wysyłany musi mieć zagwarantowane takie warunki pracy jakie obowiązują w państwie oddelegowania (wykonywania pracy). Dotyczy to przede wszystkim:

  • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku;
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;
  • minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
  • warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;
  • bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny w miejscu pracy;
  • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych, kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
  • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w dziedzinie niedyskryminacji.

O ile czas oddelegowania nie przekracza 24 miesięcy, a pracodawca w znaczącej mierze prowadzi działalność na terytorium państwa wysyłającego tj. Polski, składki można nadal od pracownika oddelegowanego opłacać w Polsce.Dokumentem potwierdzającym stosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń jest  tzw. formularz A1, który uzyskamy w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Aby uzyskać takie poświadczenie formularza A1, należy złożyć wypełniony wniosek, który zawiera personalia pracownika i pracodawcy, jak również dane dotyczące oddelegowania i działalności przedsiębiorcy na terenie Polski.

Jeżeliw.w. warunki oddelegowania nie zostaną spełnione, wówczas pracodawca zobowiązany jest zgłosićpracownika do ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym wykonuje on pracę.

 

Katarzyna Brodziak

aplikant radcowski


Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: 1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., 2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej