Wróć do bloga
Prawo pracy
7 czerwca 2016 15:25

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

W dobie narastającej międzynarodowej współpracy gospodarczej,coraz więcej pracodawców wysyła swoich pracowników do pracy za granicę w celu realizacji zagranicznych kontraktów.Pojawia się wówczas wiele pytań dotyczących przeorganizowania stosunku pracy, ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.

Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową (potocznie określaną delegacją), która polega na wykonywaniu – na polecenie pracodawcy, określonych zadań w innej miejscowości (lub za granicą), ale o charakterze krótkotrwałym i bez zmiany miejsca zamieszkania. Wówczas pracodawca zobligowany jest wypłacać pracownikowi diety i zwracać inne związane z podróżą koszty, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.Stosunek pracy w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Inaczej wygląda tzw. oddelegowanie, kiedy to pracownik przez dłuższy okres przebywa poza miejscem stałego wykonywania pracy. W tej sytuacji wymaga się,z uwagi właśnie na zmianę miejsca wykonywania pracy,dokonania zmian w treści łączącej nas z pracodawcą umowy o pracę. Rodzajem umowy służącej zmianie stosunku pracy może być porozumienie stron. Umowa dotycząca oddelegowania powinna określać przede wszystkim czas wykonywania pracy za granicą i warunki wynagradzania w trakcie oddelegowania. Pracodawca  jest zobligowany poinformować pracownika na piśmie o warunkach zakwaterowania, zwrocie kosztów przejazdu i świadczeniach, jakie pracownik otrzyma w trakcie oddelegowania. Pracownik z kolei musi wyrazić pisemną zgodę na oddelegowanie go do innego miejsca pracy. Co istotne, w okresie oddelegowania pracodawca nie wypłaca pracownikowi diet, taki obowiązek powstaje po stronie pracodawcy tylko w sytuacji podróży służbowej.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi tzw. minimalne warunki zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik wysyłany musi mieć zagwarantowane takie warunki pracy jakie obowiązują w państwie oddelegowania (wykonywania pracy). Dotyczy to przede wszystkim:

  • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku;
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;
  • minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
  • warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;
  • bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny w miejscu pracy;
  • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych, kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
  • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w dziedzinie niedyskryminacji.

O ile czas oddelegowania nie przekracza 24 miesięcy, a pracodawca w znaczącej mierze prowadzi działalność na terytorium państwa wysyłającego tj. Polski, składki można nadal od pracownika oddelegowanego opłacać w Polsce.Dokumentem potwierdzającym stosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń jest  tzw. formularz A1, który uzyskamy w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Aby uzyskać takie poświadczenie formularza A1, należy złożyć wypełniony wniosek, który zawiera personalia pracownika i pracodawcy, jak również dane dotyczące oddelegowania i działalności przedsiębiorcy na terenie Polski.

Jeżeliw.w. warunki oddelegowania nie zostaną spełnione, wówczas pracodawca zobowiązany jest zgłosićpracownika do ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym wykonuje on pracę.

 

Katarzyna Brodziak

aplikant radcowski


Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową
22 czerwca 2018r. | Porady prawne
Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Co jednak powinniśmy zrobić, gdy o długach spadkodawcy dowiedzieliśmy się dopiero po upływie sześciomiesięcznego terminu?

Czytaj więcej
22 czerwca 2018r. | Porady prawne
Odrzucenie spadku przez dziecko

Kwestia odrzucenia spadku przez małoletniego od lat stwarza wiele problemów, gdyż rodzice bardzo często zapominają o tym, że ich dzieci również mogą dziedziczyć długi spadkowe. Kwestii złożenia takiego oświadczenia nie można bagatelizować, gdyż zaniechanie przez rodziców podjęcia stosownych czynności może doprowadzić do tego, że dziecko wystartuje w dorosłe życie z dużymi długami odziedziczonymi po krewnych.

Czytaj więcej
28 lipca 2017r. | Porady prawne
Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Czytaj więcej