Wróć do bloga
Prawo pracy
7 czerwca 2016 15:25

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

W dobie narastającej międzynarodowej współpracy gospodarczej,coraz więcej pracodawców wysyła swoich pracowników do pracy za granicę w celu realizacji zagranicznych kontraktów.Pojawia się wówczas wiele pytań dotyczących przeorganizowania stosunku pracy, ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.

Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową (potocznie określaną delegacją), która polega na wykonywaniu – na polecenie pracodawcy, określonych zadań w innej miejscowości (lub za granicą), ale o charakterze krótkotrwałym i bez zmiany miejsca zamieszkania. Wówczas pracodawca zobligowany jest wypłacać pracownikowi diety i zwracać inne związane z podróżą koszty, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.Stosunek pracy w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

Inaczej wygląda tzw. oddelegowanie, kiedy to pracownik przez dłuższy okres przebywa poza miejscem stałego wykonywania pracy. W tej sytuacji wymaga się,z uwagi właśnie na zmianę miejsca wykonywania pracy,dokonania zmian w treści łączącej nas z pracodawcą umowy o pracę. Rodzajem umowy służącej zmianie stosunku pracy może być porozumienie stron. Umowa dotycząca oddelegowania powinna określać przede wszystkim czas wykonywania pracy za granicą i warunki wynagradzania w trakcie oddelegowania. Pracodawca  jest zobligowany poinformować pracownika na piśmie o warunkach zakwaterowania, zwrocie kosztów przejazdu i świadczeniach, jakie pracownik otrzyma w trakcie oddelegowania. Pracownik z kolei musi wyrazić pisemną zgodę na oddelegowanie go do innego miejsca pracy. Co istotne, w okresie oddelegowania pracodawca nie wypłaca pracownikowi diet, taki obowiązek powstaje po stronie pracodawcy tylko w sytuacji podróży służbowej.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi tzw. minimalne warunki zatrudnienia. Oznacza to, że pracownik wysyłany musi mieć zagwarantowane takie warunki pracy jakie obowiązują w państwie oddelegowania (wykonywania pracy). Dotyczy to przede wszystkim:

  • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku;
  • minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;
  • minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
  • warunków wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej;
  • bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny w miejscu pracy;
  • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych, kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
  • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w dziedzinie niedyskryminacji.

O ile czas oddelegowania nie przekracza 24 miesięcy, a pracodawca w znaczącej mierze prowadzi działalność na terytorium państwa wysyłającego tj. Polski, składki można nadal od pracownika oddelegowanego opłacać w Polsce.Dokumentem potwierdzającym stosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń jest  tzw. formularz A1, który uzyskamy w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Aby uzyskać takie poświadczenie formularza A1, należy złożyć wypełniony wniosek, który zawiera personalia pracownika i pracodawcy, jak również dane dotyczące oddelegowania i działalności przedsiębiorcy na terenie Polski.

Jeżeliw.w. warunki oddelegowania nie zostaną spełnione, wówczas pracodawca zobowiązany jest zgłosićpracownika do ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym wykonuje on pracę.

 

Katarzyna Brodziak

aplikant radcowski


Na wstępie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podkreślić należy, że oddelegowanie nie może być mylone z podróżą służbową
17 lipca 2019r. | Aktualności
Nowy członek zespołu Kancelarii

...

Czytaj więcej
17 lipca 2019r. | Aktualności
Adwokat Michał Janik członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

Z przyjemnością informujemy, że adwokat Michał Janik został przyjęty w poczet członków Association Européenne D`avocats/European Association of Lawyers - Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL). Stowarzyszenia, które od wielu lat skupia adwokatów, radców prawnych oraz stowarzyszenia prawników i samorządy zawodowe prawników zarówno z państw europejskich jak i spoza Europy.

Czytaj więcej
23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej