Wróć do bloga
Porady prawne
2 sierpnia 2021 09:49

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Strony postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej farmaceutów

Przepisy wskazują na trzy strony omawianego postępowania, tj.

 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej;
 2. Obwiniony;
 3. Pokrzywdzony.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję oskarżyciela w postępowaniu dyscyplinarnym. Co do zasady w tej roli występuje okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, wybierany przez członków okręgowej izby aptekarskiej. W wyjątkowych przypadkach, o którym mowa w przepisach, oskarżycielem jest Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, będący organem Naczelnej Izby Aptekarskiej.  

Z kolei obwinionym jest farmaceuta. Formalnie taki status posiada on od chwili, w której został przeciwko niemu złożony wniosek o ukaranie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pokrzywdzonym zaś jest osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem farmaceuty i która wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i prawną (np. spółka z o.o.) lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe). Pokrzywdzony w toku omawianego postępowania posiada dość szeroki katalog uprawnień, dysponując m. in. prawem do zgłaszania wniosków dowodowych, możliwością udziału w rozprawie czy też prawem do zadawania pytań obwinionemu, świadkom i biegłym.

Warto przy tym wskazać, że obwiniony i pokrzywdzony mogą być reprezentowani w toku postępowania dyscyplinarnego farmaceuty, odpowiednio w charakterze obrońcy i pełnomocnika, przez adwokata lub radcę prawnego.

Etapy postępowania dyscyplinarnego wobec farmaceutów

Postępowanie wobec członków samorządu aptekarskiego można podzielić na następujące etapy:

 1. Postępowanie wyjaśniające, które w przypadku potwierdzenia zasadności zarzutów stawianych farmaceucie kończy się sporządzeniem przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej wnioskiem o ukaranie i skierowaniem go do sądu aptekarskiego. W przypadku zaś stwierdzenia,  na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie, braku podstaw do kontynuowania postępowania, rzecznik ten wydaje postanowienie o jego umorzeniu, które to może zostać przez pokrzywdzonego zaskarżone zażaleniem.
 2. Postępowanie przed okręgowym sądem aptekarskim (wyjątkowo – przed Naczelnym Sądem Aptekarskim w przypadkach wskazanych w przepisach) – I instancja,
 3. Postępowanie odwoławcze przed Naczelnym Sądem Aptekarskim – II instancja,
 4. Postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym prowadzone na skutek wniesienia przez uprawiony podmiot kasacji od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Aptekarski w drugiej instancji, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceuty.

Warto przy tym wskazać, że w przypadku kasacji wnoszonej przez pokrzywdzonego, obwinionego lub Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obowiązuje przymus adwokacko – radcowski, co oznacza, że środek ten musi być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Kary orzekane przez Sąd Aptekarski

 

Ustawa o izbach aptekarskich przewiduje następujący katalog kar, które mogą zostać orzeczone wobec farmaceuty w postępowaniu dyscyplinarnym:

 1. Upomnienie;
 2. Nagana;
 3. zawieszenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
 4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Warto dodać, że jeśli wobec farmaceuty w I instancji zostanie orzeczona jedna spośród dwóch z ostatnich wyżej wymienionych kar, może on zostać przez sąd aptekarski – działający w tym zakresie z urzędu lub na wniosek rzecznika - tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych.

 

Konsekwencje ukarania farmaceuty

Orzeczenie wobec farmaceuty kar wskazanych w pkt. 1 – 3 powyżej, skutkuje utratą prawa wybieralności do organów izb aptekarskichdo czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu. Z kolei, gdy członek samorządu aptekarskiego zostanie ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, stosunek pracy farmaceuty wygasa z mocy prawa. Dla ukaranego pociąga to za sobą skutki, jakie przepisy określają dla sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ponadto, najbardziej dolegliwa spośród ww. kar, skutkuje również skreśleniem farmaceuty z listy członków okręgowej izby aptekarskiejbez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu przez okres dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

 

Jak wskazano powyżej, obwiniony farmaceuta oraz pokrzywdzony mogą być reprezentowani w całym postępowaniu dyscyplinarnym, jak i poszczególnych jego etapach, przez adwokata lub radcę prawnego. Wsparcie kancelarii prawnej w tego typu sprawach może być przydatne, w szczególności w przypadku, gdy ich przedmiotem są czyny o większym ciężarze gatunkowym. Pomoc adwokata lub radcy prawnego obejmuje zarówno sporządzanie pism, w tym środków odwoławczych, jak i udział  czynnościach, w szczególności w rozprawach sądu aptekarskiego.

           

Nasza Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego w całym postępowaniu,  reprezentując klientów jako adwokaci i radcowie prawni przed okręgowym sądem aptekarskim w Częstochowie czy też sądach działających przy okręgowych izbach aptekarskich, mających siedzibę w innych miastach na terytorium Polski, a także przed Naczelnym Sądem Aptekarskim.  


Z kolei, gdy członek samorządu aptekarskiego zostanie ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, stosunek pracy farmaceuty wygasa z mocy prawa. Dla ukaranego pociąga to za sobą skutki, jakie przepisy określają dla sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej
26 maja 2021r. | Zmiany przepisów
Prosta Spółka Akcyjna - nowy typ spółki kapitałowej

Poprzez nowelizację przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawodawca wprowadza z dniem 1 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego, nowy typ spółki kapitałowej o nazwie Prosta Spółka Akcyjna. Jej ogólne założenia, w przedmiocie utworzenia spółki oraz struktury majątkowej i organizacyjnej, stanowią pewnego rodzaju hybrydę funkcjonowania dwóch pozostałych spółek kapitałowych, obecnych już w przedmiotowej ustawie tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej

Czytaj więcej