Wróć do bloga
Porady prawne
22 czerwca 2018 12:45

Odrzucenie spadku przez dziecko

Odrzucenie spadku przez dziecko

Kwestia odrzucenia spadku przez małoletniego od lat stwarza wiele problemów, gdyż rodzice bardzo często zapominają o tym, że ich dzieci również mogą dziedziczyć długi spadkowe. Kwestii złożenia takiego oświadczenia nie można bagatelizować, gdyż zaniechanie przez rodziców podjęcia stosownych czynności może doprowadzić do tego, że dziecko wystartuje w dorosłe życie z dużymi długami odziedziczonymi po krewnych.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zostało uregulowane w art. 1012 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym spadkobierca może bądź przyjąć spadek, bądź też spadek odrzucić. Należy jednakże wskazać, że małoletni nie mogą samodzielnie złożyć takiego oświadczenia. W przypadku, w którym spadkodawca pozostawił po sobie długi, to przedstawiciele ustawowi małoletniego (najczęściej jego rodzice) powinni złożyć w jego imieniu takie oświadczenie.

 

Przed złożeniem takiego oświadczenia, przedstawiciele ustawowi powinni zwrócić się do sądu opiekuńczego, o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka (wniosek nie podlega opłacie). Po złożeniu wniosku przedstawiciele ustawowi będą musieli stawić się na wezwanie sądu i wyjaśnić, dlaczego chcą odrzucić spadek w mieniu dziecka. Najczęściej rodzic będzie musiał wskazać, w jaki sposób dowiedział się o długach spadkodawcy. W zależności od ilości spraw w sądzie, na taką rozprawę niestety trzeba będzie poczekać kilka tygodni, a w skrajnych przypadkach nawet miesięcy.

 

W razie udzielenia zgody na odrzucenie spadku, powinniśmy niezwłocznie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie możemy złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania dziecka. Oświadczenie może być również złożone w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Za złożenie takiego oświadczenia u notariusza należy zapłacić kwotę 50 zł, stawkę 23% VAT oraz ponieść koszty wypisów aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że złożenie oświadczenia przed notariuszem oszczędzi nam czekania na wyznaczenie rozprawy przez sąd. Jeżeli jednak wybraliśmy złożenie takiego oświadczenia w sądzie, musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyznaczenie terminu. Na rozprawie ponownie będziemy musieli wyjaśnić z jakiego powodu chcemy odrzucić spadek w imieniu dziecka. Złożenie takiego oświadczenia przed sądem podlega opłacie w wysokości 50 zł, którą należy uiścić na konto sądu wskazane na stronie internetowej lub w kasie sądu. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, odpis aktu urodzenia małoletniego, przedstawiciela ustawowego oraz odpis aktu zgonu spadkodawcy.

 

Składając oświadczenie w imieniu dziecka musimy pamiętać, że mamy na to tylko sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, że małoletni jest spadkobiercą. Najczęściej będzie to dzień, w którym to my odrzuciliśmy spadek. Kwestia złożenia oświadczenia w terminie sześciu miesięcy, w przypadku małoletnich budzi szereg wątpliwości, gdyż rodzice mylnie przyjmują, że termin ten zaczyna biec dopiero w chwili uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Niestety sądy w tej kwestii orzekały bardzo niejednolicie i często dochodziło do absurdalnych sytuacji, w których o rozstrzygnięciu decydowała interpretacja konkretnego sędziego. Ostatecznie Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 28 września 2016 r., III CSK 329/15(Biul. SN 2016, nr 11, s. 10) stwierdził, że w chwili złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, termin do złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku ulega zawieszeniu. Po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego przedstawiciel ustawowy małoletniego, powinien jednak złożyć to oświadczenie bezzwłocznie, chyba że wskazany termin, uwzględniając czas trwania postępowania opiekuńczego, jeszcze nie upłynął. W przypadku złożenia oświadczenia po upływie dłuższego czasu, sąd spadku może uznać złożenie takiego oświadczenia za bezskuteczne.

Niestety wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których dzieci z uwagi na brak działania po stronie rodziców dziedziczą długi swoich krewnych. Czasami są to długi osób, z którymi nigdy nie miały żadnego kontaktu. Rodzice powinni zatem zadbać o przyszłość swoich dzieci i jeżeli mają wiedzę na temat długów spadkowych, podjąć odpowiednie działania, póki nie jest za późno.


Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zostało uregulowane w art. 1012 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym spadkobierca może bądź przyjąć spadek, bądź też spadek odrzucić.
23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej