Wróć do bloga
Aktualności
16 listopada 2015 14:07

Przypomnienie – zmiany w KRS dotyczące PKD

Przypomnienie – zmiany w KRS dotyczące PKD

Przypominamy, że dnia 1 grudnia 2014r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadziła szereg zmian mających na celu uproszczenie procedur rejestracyjnych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedną ze zmian jest ograniczenie liczby pozycji przedmiotu działalności gospodarczej w Rejestrze do 10.

Zgodnie z art. 40 p. 1 znowelizowanej ustawy, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (poświęconemu przedmiotowi działalności) zamieszcza się przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmujący nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W konsekwencji, w zgłoszeniu nowo utworzonego podmiotu do KRS należy zamieścić maksymalnie 10 rodzajów działalności.

Zmiana ma ta charakter jedynie techniczny. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie czytelności i przejrzystości Rejestru. Nie wpływa ona na zmniejszenie zakresu działalności gospodarczej podmiotów. W akcie kreującym podmiot (umowie, statucie) nadal bowiem będzie można wskazać więcej niż 10 pozycji, a nawet całe PKD.

W przypadku podmiotów, które zostały wpisane do Rejestru przed dniem 1 grudnia 2014r. będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, podmioty te będą miały obowiązek zgłosić wniosek o zmianę wpisu w zakresie działalności, celem dostosowania jej do nowelizacji, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji tzn. do dnia 1 grudnia 2019 roku. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, to zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

W rezultacie nie będzie potrzeby zmiany treści aktów kreujących spółki, spółdzielnie czy inne podmioty objęte Rejestrem. Jest to istotne w szczególności, gdy dany akt został zawarty w formie aktu notarialnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpadną koszty notarialne związane ze zmianami powyższych aktów.

 

aplikant radcowski

Maciej Kall

28 lipca 2017r. | Porady prawne
Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Czytaj więcej
27 kwietnia 2017r. | Porady prawne
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Druga strona utrudnia Ci realizację ustalonych sądownie kontaktów z dziećmi? Takie utrudnianie kontaktów jest niestety często spotykane w przypadku nieporozumień pomiędzy rodzicami. Ustawodawca na szczęście przewidział możliwość formalnego ich egzekwowania. Służy temu postępowanie o egzekucję kontaktów.

Czytaj więcej
25 lipca 2016r. | Porady prawne
500 plus a alimenty – czy świadczenie 500+ wpływa na ich wysokość ?

Nasi Klienci często pytają czy otrzymywanie świadczenia 500 plus może mieć wpływ na uzyskiwane alimenty. Kancelaria stoi na stanowisku, iż celem świadczenia wychowawczego, jakim w założeniu jest program 500 plus ,nie może być zastępowanie świadczeń od osób zobowiązanych do alimentacji, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że uzyskiwanie tego świadczenia nie powinno mieć żadnego wpływu na wysokość alimentów.

Czytaj więcej