Wróć do bloga
Aktualności
16 listopada 2015 14:07

Przypomnienie – zmiany w KRS dotyczące PKD

Przypomnienie – zmiany w KRS dotyczące PKD

Przypominamy, że dnia 1 grudnia 2014r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadziła szereg zmian mających na celu uproszczenie procedur rejestracyjnych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Jedną ze zmian jest ograniczenie liczby pozycji przedmiotu działalności gospodarczej w Rejestrze do 10.

Zgodnie z art. 40 p. 1 znowelizowanej ustawy, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (poświęconemu przedmiotowi działalności) zamieszcza się przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmujący nie więcej niż 10 pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W konsekwencji, w zgłoszeniu nowo utworzonego podmiotu do KRS należy zamieścić maksymalnie 10 rodzajów działalności.

Zmiana ma ta charakter jedynie techniczny. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie czytelności i przejrzystości Rejestru. Nie wpływa ona na zmniejszenie zakresu działalności gospodarczej podmiotów. W akcie kreującym podmiot (umowie, statucie) nadal bowiem będzie można wskazać więcej niż 10 pozycji, a nawet całe PKD.

W przypadku podmiotów, które zostały wpisane do Rejestru przed dniem 1 grudnia 2014r. będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym przepisem, podmioty te będą miały obowiązek zgłosić wniosek o zmianę wpisu w zakresie działalności, celem dostosowania jej do nowelizacji, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji tzn. do dnia 1 grudnia 2019 roku. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, to zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

W rezultacie nie będzie potrzeby zmiany treści aktów kreujących spółki, spółdzielnie czy inne podmioty objęte Rejestrem. Jest to istotne w szczególności, gdy dany akt został zawarty w formie aktu notarialnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpadną koszty notarialne związane ze zmianami powyższych aktów.

 

aplikant radcowski

Maciej Kall

23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej