Wróć do bloga
Prawo rodzinne
17 września 2021 11:18

Sprawa rozwodowa w Sądzie

Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Aby w ogóle Sąd mógł wydać wyrok rozwodowy, koniecznym jest, by rozkład pożycia małżeńskiego był zupełny i trwały. Nie wystarczy bowiem sama chęć i dążenie małżonków do orzeczenia rozwodu. W praktyce oznacza to, że do orzeczenia rozwodu niezbędnym jest, aby małżonków nie łączyła więź duchowa (emocjonalna), fizyczna ani gospodarcza. Ważne jest, aby przesłanki te spełnione były łącznie.

Mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia nie jest dopuszczalne orzeczenie rozwodu w trzech przypadkach:

 1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
 2. jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
 3. jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie?

Zazwyczaj małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, kiedy żadnemu z nich nie można przypisać winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a stronom zależy na polubownym i stosunkowo szybkim zakończeniu ich małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się natomiast w sytuacji, gdy za rozkład pożycia małżeńskiego winę ponosi jeden z małżonków lub winne są obie strony. W praktyce procedura ta jest dużo bardziej skomplikowana, wymaga udowodnienia winy i często wiąże się z zaangażowaniem w sprawę osób trzecich – świadków.

Kwestia orzeczenia o winie w dalszej perspektywie może być bardzo istotna. Orzeczenie o winie jednego ze współmałżonków powoduje, że osoba, która nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego może żądać alimentów od drugiego współmałżonka.

Władza rodzicielska i sprawowanie opieki nad dzieckiem

W trakcie rozwodu niezwykle ważne jest ustalenie, kto będzie sprawował opiekę nad małoletnimi dziećmi stron. Co do zasady, jeżeli sąd nie orzeknie inaczej, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Jak już zostało wspomniane, z mocy prawa władza ta przysługuje obojgu rodzicom. Jednakże, mając na względzie dobro małoletniego, sąd może zadecydować o zawieszeniu, ograniczeniu, a także o pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego albo dwóch rodziców.

Ograniczenie, czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej można orzec wtedy, gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień względem dziecka, albo gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W związku z powyższym, powierzenie dziecka pod opiekę rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza jest ograniczona nie jest możliwe, gdyż nie jest zgodne z dobrem małoletniego.

Alimenty

Zgodnie z prawem wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka. Rodzic, któremu powierzona została opieka nad dzieckiem może żądać orzeczenia przez sąd alimentów na dziecko. Powyższe wynika z tego, że osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem zaspokaja jego potrzeby w zakresie wychowania – zapewnia dziecku nie tylko środki materialne, lecz także troszczy się o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowuje je do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego zależą od wielu czynników. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, stan zdrowia, jego zainteresowania czy zdolności. Do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego zaliczyć można:

 • wyżywienie
 • środki higieny osobistej
 • leki
 • odzież i obuwie
 • koszty mieszkania
 • dodatkowe zajęcia, na które dziecko uczęszcza (np. korepetycje czy jazda konna)
 • żłobek
 • przedszkole/szkoła prywatna
 • rozrywka
 • wyjazdy wakacyjne

Podkreślenia wymaga fakt, że wskazany katalog wydatków jest katalogiem otwartym i należy pamiętać, że wysokość alimentów ustalana jest w oparciu o konkretny stan faktyczny i usprawiedliwione potrzeby danego dziecka.

Przy dochodzeniu alimentów wskazać należy, oprócz stałych miesięcznych wydatków, także wydatki, które ponoszone są raz na jakiś czas, np. raz w roku (jak w przypadku wyjazdów wakacyjnych). Przy ustalaniu wysokości alimentów, nie bez znaczenia pozostaje także standard życia dziecka przed rozwodem rodziców, bowiem po rozwodzie dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak jego rodzice.

Nasi adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii w Częstochowie kompleksowo zajmują się prowadzeniem spraw rozwodowych i dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych. Z uwagi na szerokie doświadczenie naszego częstochowskiego zespołu Kancelarii chętnie pomożemy Państwu w przejściu przez Państwa sprawę rozwodową.  


Aby w ogóle Sąd mógł wydać wyrok rozwodowy, koniecznym jest, by rozkład pożycia małżeńskiego był zupełny i trwały. Nie wystarczy bowiem sama chęć i dążenie małżonków do orzeczenia rozwodu. W praktyce oznacza to, że do orzeczenia rozwodu niezbędnym jest, aby małżonków nie łączyła więź duchowa (emocjonalna), fizyczna ani gospodarcza.
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Banki pozywają frankowiczów – jak się bronić

Na przestrzeni ostatnich lat – w związku z rosnącą liczbą powództw wytaczanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom – pojawiło się bardzo dużo korzystnych dla frankowiczów wyroków sądowych. Nierzadko zdarza się, że również banki kierują roszczenia w stronę frankowiczów. Jak kredytobiorca może się przed nimi bronić?

Czytaj więcej
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Najnowsze wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W styczniu 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 6 pytań związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanym frankiem. Ich celem miało być zlikwidowanie różnic w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w związku ze sprawami frankowymi. Teoria salda czy dwóch kondykcji? Kiedy ulegają przedawnieniu roszczeń banku i frankowiczów?

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej