Wróć do bloga
Zmiany przepisów
13 kwietnia 2020 14:59

Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0


Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Co wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa? Oto część zmian:

 

Zmiany dla poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw

 

 • Umożliwienie przedsiębiorcom, ponoszącym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronowirusa, obniżenia swojego dochodu o poniesioną stratę podatkową. Stratę poniesioną w 2020 r. można odliczyć, od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. (maksymalnie 5 mln zł). W tym przypadku straty wywołane przez koronawirusa muszą spowodować obniżenie przychodów o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

 

 • W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron z tytułu umów najmu, dzierżawy lub podobnych. W konsekwencji najemcy lub dzierżawcy powierzchni handlowych np. w galeriach handlowych, są zwolnieni z czynszu i innych opłat na rzecz wynajmującego.

 

 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych w należnościach dla US i ZUS.

 

 

 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

 

 • Umożliwienie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r., a także wprowadzenia za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID - 19.

 

 • Umożliwienie staroście udzielenia jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

 • Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości) na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.

 

 • Umożliwienie pomniejszenia podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na PIT lub CIT o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości) na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.

 

 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, przepisów dotyczących tzw. złych długów, wobec podatników będących dłużnikami, którzy musieliby uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy zaliczkach na podatek dochodowy (wymogiem zmniejszenie przychodów o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

 

 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i ponoszą negatywne skutki epidemii COVID - 19, od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

 

Zmiany w zakresie odroczenia w realizacji niektórych obowiązków przedsiębiorców

 

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek nie zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

 

 • Terminy dot. schematów podatkowych (innych niż transgraniczne) nie będą się rozpoczynać, a rozpoczęte ulegną zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 • Przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 r., przy czym nie wpływa to na termin obowiązku dla Spółek, które zostały zarejestrowane po 13 października 2019 r., a który to wynosi 7 dni roboczych od wpisu do rejestru bądź zmiany danych.

 

 • Wydłużenie z 30 do 180 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

 

 • Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

 

 • Wydłużenie okres ważności orzeczeń, w tym: częściowej i całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego - do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

Zmiany dla zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników

 

 • Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi.

 

 • Umożliwienie zwolnienia ze składek ZUS płatnikom składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych – jeżeli taki płatnik był zgłoszony w charakterze płatnika przed 1 lutego 2020 r. Ponadto możliwość zwolnienia przysługiwać będzie również płatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającym składki na wyłącznie własne ubezpieczenie, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

 • Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy - ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy.

 

 • Postojowe - świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, przyznawane w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2 080 zł. Przyznawane przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i których przychód spadł o 15% lub, którzy zawiesili działalność po styczniu 2020 r.

 

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy z FGŚP w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.

 

 

Inne wprowadzone rozwiązania

 

 • Czasowa rezygnacja z zakazu rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru w niedziele. Zmiany dotyczą towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania w/w czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).

 

 • Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.

 

Szczegółowe uregulowania znajdują się w akcie prawnym, zwanym „Tarczą Antykryzysową” – jest to Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ze względu na to, że już w początkowych dniach kwietnia 2020 r. rząd przystąpił do prac nad kolejną wersją ustawy antykryzysowej, należy przyjąć, że ustawa z dnia 31 marca 2020 może nosić roboczą nazwę „Tarcza antykryzysowa 1.0”.

Kolejne przepisy, których celem będzie wsparcie przedsiębiorców i pracowników, zostaną omówione w odrębnym wpisie, po ich wejściu w życie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania

zapytań na adres mailowy: biuro@kancelaria-janik.com

 


pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej