Wróć do bloga
Zmiany przepisów
13 kwietnia 2020 14:59

Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0


Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Co wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa? Oto część zmian:

 

Zmiany dla poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw

 

 • Umożliwienie przedsiębiorcom, ponoszącym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronowirusa, obniżenia swojego dochodu o poniesioną stratę podatkową. Stratę poniesioną w 2020 r. można odliczyć, od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r. (maksymalnie 5 mln zł). W tym przypadku straty wywołane przez koronawirusa muszą spowodować obniżenie przychodów o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

 

 • W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron z tytułu umów najmu, dzierżawy lub podobnych. W konsekwencji najemcy lub dzierżawcy powierzchni handlowych np. w galeriach handlowych, są zwolnieni z czynszu i innych opłat na rzecz wynajmującego.

 

 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych w należnościach dla US i ZUS.

 

 

 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

 

 • Umożliwienie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r., a także wprowadzenia za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID - 19.

 

 • Umożliwienie staroście udzielenia jednorazowej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

 • Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości) na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.

 

 • Umożliwienie pomniejszenia podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na PIT lub CIT o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości) na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.

 

 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, przepisów dotyczących tzw. złych długów, wobec podatników będących dłużnikami, którzy musieliby uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy zaliczkach na podatek dochodowy (wymogiem zmniejszenie przychodów o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

 

 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i ponoszą negatywne skutki epidemii COVID - 19, od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

 

Zmiany w zakresie odroczenia w realizacji niektórych obowiązków przedsiębiorców

 

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek nie zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

 

 • Terminy dot. schematów podatkowych (innych niż transgraniczne) nie będą się rozpoczynać, a rozpoczęte ulegną zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 • Przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 r., przy czym nie wpływa to na termin obowiązku dla Spółek, które zostały zarejestrowane po 13 października 2019 r., a który to wynosi 7 dni roboczych od wpisu do rejestru bądź zmiany danych.

 

 • Wydłużenie z 30 do 180 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

 

 • Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.

 

 • Wydłużenie okres ważności orzeczeń, w tym: częściowej i całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego - do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

 

Zmiany dla zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników

 

 • Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi.

 

 • Umożliwienie zwolnienia ze składek ZUS płatnikom składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 ubezpieczonych – jeżeli taki płatnik był zgłoszony w charakterze płatnika przed 1 lutego 2020 r. Ponadto możliwość zwolnienia przysługiwać będzie również płatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającym składki na wyłącznie własne ubezpieczenie, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

 • Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy - ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy.

 

 • Postojowe - świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, przyznawane w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2 080 zł. Przyznawane przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i których przychód spadł o 15% lub, którzy zawiesili działalność po styczniu 2020 r.

 

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy z FGŚP w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.

 

 

Inne wprowadzone rozwiązania

 

 • Czasowa rezygnacja z zakazu rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru w niedziele. Zmiany dotyczą towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania w/w czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).

 

 • Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych.

 

Szczegółowe uregulowania znajdują się w akcie prawnym, zwanym „Tarczą Antykryzysową” – jest to Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ze względu na to, że już w początkowych dniach kwietnia 2020 r. rząd przystąpił do prac nad kolejną wersją ustawy antykryzysowej, należy przyjąć, że ustawa z dnia 31 marca 2020 może nosić roboczą nazwę „Tarcza antykryzysowa 1.0”.

Kolejne przepisy, których celem będzie wsparcie przedsiębiorców i pracowników, zostaną omówione w odrębnym wpisie, po ich wejściu w życie.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania

zapytań na adres mailowy: biuro@kancelaria-janik.com

 


pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej
10 września 2020r. | Zmiany przepisów
Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – planowane zmiany przepisów podatkowych w 2021 roku

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej