Wróć do bloga
Porady prawne
14 sierpnia 2019 18:40

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Czym jest ugoda administracyjna?
Nasza sprawa nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, ponieważ od tej reguły istnieje wyjątek, którym jest możliwość zawarcia ugody administracyjnej. Instytucja ugody administracyjnej została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) (dalej: k.p.a.). Uchwalona w 2017 r. nowelizacja przepisów k.p.a. wprowadziła zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Strony ugody administracyjnej

Ugoda może zostać zawarta wyłącznie przez strony (co najmniej dwie) postępowania administracyjnego, mające w danej sprawie sporne interesy nadające się do rozstrzygnięcia poprzez zawarcie ugody. Nie zawiera się jej zatem z organem administracji, przed którym toczy się postępowanie.

Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Kiedy można zawrzeć ugodę?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w  k.p.a. strony mogą zawrzeć ugodę administracyjną, jeżeli:

  • w sprawie toczy się postępowanie administracyjne – zawarcie przez strony ugody przed wszczęciem postępowania bez jego wszczynania, jak również po doręczeniu decyzji – nie będzie wywoływało skutków ugody administracyjnej (taka ugoda nie będzie miała mocy decyzji);
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w sprawie administracyjnej, która jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej – dlatego też np. ugoda zawarta przed geodetą w postępowaniu rozgraniczeniowym nie będzie ugodą administracyjną;
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w ramach postępowania, którego przedmiotem jest merytoryczne rozpoznanie sprawy – nie ma zatem możliwości zawarcia ugody w postępowaniu
    o stwierdzenie nieważności [B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 15, Warszawa 2017];
  • pozwala na to charakter sprawy – musi występować element sporny;
  • nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne - prawa – taka sytuacja występuje natomiast
    w postępowaniu wywłaszczeniowym (art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., nr 115, poz. 741, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).
  • przesłanką dopuszczalności ugody jest złożenie przed organem administracji zgodnego oświadczenia o zamiarze zawarcia ugody. Organ nie może nakazać stronom polubownego załatwienia ich spraw.

Tryb postępowania i treść ugody

Zarówno tryb postępowania, jak i treść ugody każdorazowo różnią się w zależności od sprawy. Regulacje ich dotyczące zostały zawarte w art. 115-121 k.p.a. i stanowią o tym, jakie są przesłanki do zawarcia ugody administracyjnej, wskazują także na jej formę oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Na sam koniec warto podkreślić, że ugoda jest to niewątpliwie interesujące i co najważniejsze, zdecydowanie bardziej korzystne finansowo rozwiązanie od postępowania administracyjnego.

 

W razie pytań związanych z tematem ugody administracyjnej zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: 1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., 2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej