Wróć do bloga
Porady prawne
14 sierpnia 2019 18:40

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Czym jest ugoda administracyjna?
Nasza sprawa nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, ponieważ od tej reguły istnieje wyjątek, którym jest możliwość zawarcia ugody administracyjnej. Instytucja ugody administracyjnej została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) (dalej: k.p.a.). Uchwalona w 2017 r. nowelizacja przepisów k.p.a. wprowadziła zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Strony ugody administracyjnej

Ugoda może zostać zawarta wyłącznie przez strony (co najmniej dwie) postępowania administracyjnego, mające w danej sprawie sporne interesy nadające się do rozstrzygnięcia poprzez zawarcie ugody. Nie zawiera się jej zatem z organem administracji, przed którym toczy się postępowanie.

Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Kiedy można zawrzeć ugodę?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w  k.p.a. strony mogą zawrzeć ugodę administracyjną, jeżeli:

  • w sprawie toczy się postępowanie administracyjne – zawarcie przez strony ugody przed wszczęciem postępowania bez jego wszczynania, jak również po doręczeniu decyzji – nie będzie wywoływało skutków ugody administracyjnej (taka ugoda nie będzie miała mocy decyzji);
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w sprawie administracyjnej, która jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej – dlatego też np. ugoda zawarta przed geodetą w postępowaniu rozgraniczeniowym nie będzie ugodą administracyjną;
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w ramach postępowania, którego przedmiotem jest merytoryczne rozpoznanie sprawy – nie ma zatem możliwości zawarcia ugody w postępowaniu
    o stwierdzenie nieważności [B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 15, Warszawa 2017];
  • pozwala na to charakter sprawy – musi występować element sporny;
  • nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne - prawa – taka sytuacja występuje natomiast
    w postępowaniu wywłaszczeniowym (art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., nr 115, poz. 741, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).
  • przesłanką dopuszczalności ugody jest złożenie przed organem administracji zgodnego oświadczenia o zamiarze zawarcia ugody. Organ nie może nakazać stronom polubownego załatwienia ich spraw.

Tryb postępowania i treść ugody

Zarówno tryb postępowania, jak i treść ugody każdorazowo różnią się w zależności od sprawy. Regulacje ich dotyczące zostały zawarte w art. 115-121 k.p.a. i stanowią o tym, jakie są przesłanki do zawarcia ugody administracyjnej, wskazują także na jej formę oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Na sam koniec warto podkreślić, że ugoda jest to niewątpliwie interesujące i co najważniejsze, zdecydowanie bardziej korzystne finansowo rozwiązanie od postępowania administracyjnego.

 

W razie pytań związanych z tematem ugody administracyjnej zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
14 sierpnia 2019r. | Aktualności
Wtyczka „Lubię to!” na stronie internetowej - odpowiedzialność za dane osobowe

Dnia 29 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok (C-40/17) w sprawie niemieckiego sklepu internetowego Fashion ID, na którego stronie umieszczony został przycisk „Lubię to!”. Dzięki tej funkcji pewne dane osobowe każdego użytkownika odwiedzającego witrynę e-sklepu są przekazywane Facebookowi bez poinformowania ich o tym fakcie.

Czytaj więcej
14 sierpnia 2019r. | Porady prawne
INFORMACJA O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)

Informacja o obowiązkach raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych (wprowadzone nowelizacją z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Nowe przepisy stanowią częściową implementację przepisów prawa UE (Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających uzgodnień transgranicznych). Obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS określa się powszechnie pojęciem Mandatory Disclosure Rules („MDR”).

Czytaj więcej
24 lipca 2019r. | Porady prawne
Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego – znaczenie, forma oraz konsekwencje jej braku

Udzielenie przez lekarza świadczenia zdrowotnego wymaga uprzedniego uzyskania zgody pacjenta, choć od tej zasady są wyjątki, o czym również będzie mowa w niniejszym artykule.

Czytaj więcej