Wróć do bloga
Porady prawne
14 sierpnia 2019 18:40

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

UGODA ADMINISTRACYJNA - ALTERNATYWA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Czym jest ugoda administracyjna?
Nasza sprawa nie zawsze musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, ponieważ od tej reguły istnieje wyjątek, którym jest możliwość zawarcia ugody administracyjnej. Instytucja ugody administracyjnej została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) (dalej: k.p.a.). Uchwalona w 2017 r. nowelizacja przepisów k.p.a. wprowadziła zasadę nakazującą organom administracji publicznej dążenie do polubownego rozstrzygania kwestii spornych, m.in. właśnie poprzez nakłanianie stron o spornych interesach do zawarcia ugody.

Strony ugody administracyjnej

Ugoda może zostać zawarta wyłącznie przez strony (co najmniej dwie) postępowania administracyjnego, mające w danej sprawie sporne interesy nadające się do rozstrzygnięcia poprzez zawarcie ugody. Nie zawiera się jej zatem z organem administracji, przed którym toczy się postępowanie.

Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Kiedy można zawrzeć ugodę?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w  k.p.a. strony mogą zawrzeć ugodę administracyjną, jeżeli:

  • w sprawie toczy się postępowanie administracyjne – zawarcie przez strony ugody przed wszczęciem postępowania bez jego wszczynania, jak również po doręczeniu decyzji – nie będzie wywoływało skutków ugody administracyjnej (taka ugoda nie będzie miała mocy decyzji);
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w sprawie administracyjnej, która jest załatwiana w drodze decyzji administracyjnej – dlatego też np. ugoda zawarta przed geodetą w postępowaniu rozgraniczeniowym nie będzie ugodą administracyjną;
  • ugoda może być zawarta wyłącznie w ramach postępowania, którego przedmiotem jest merytoryczne rozpoznanie sprawy – nie ma zatem możliwości zawarcia ugody w postępowaniu
    o stwierdzenie nieważności [B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 15, Warszawa 2017];
  • pozwala na to charakter sprawy – musi występować element sporny;
  • nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne - prawa – taka sytuacja występuje natomiast
    w postępowaniu wywłaszczeniowym (art. 118 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r., nr 115, poz. 741, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).
  • przesłanką dopuszczalności ugody jest złożenie przed organem administracji zgodnego oświadczenia o zamiarze zawarcia ugody. Organ nie może nakazać stronom polubownego załatwienia ich spraw.

Tryb postępowania i treść ugody

Zarówno tryb postępowania, jak i treść ugody każdorazowo różnią się w zależności od sprawy. Regulacje ich dotyczące zostały zawarte w art. 115-121 k.p.a. i stanowią o tym, jakie są przesłanki do zawarcia ugody administracyjnej, wskazują także na jej formę oraz elementy, jakie powinna zawierać.

Na sam koniec warto podkreślić, że ugoda jest to niewątpliwie interesujące i co najważniejsze, zdecydowanie bardziej korzystne finansowo rozwiązanie od postępowania administracyjnego.

 

W razie pytań związanych z tematem ugody administracyjnej zapraszamy do kontaktu:

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

602 622 260 | 34 322 28 99

biuro@kancelaria-janik.com

www.kancelaria-janik.com

Dąbrowskiego 26 lok. 1, 42-200 Częstochowa


Stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podsumowując, stronami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w przypadku państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
07 stycznia 2021r. | Zmiany przepisów
Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

Czytaj więcej
28 grudnia 2020r. | Zmiany przepisów
Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

Czytaj więcej
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej