Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 13:16

Uproszczone formy pomocy ZUS

Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie. Linki do wniosków:

  1. Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
  2. Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

  1. wysłać pocztą,
  2. złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS,
  3. wysłać za pomocąPlatformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Jeżeli prowadzona jest pełna księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

 

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej, tj.:

 

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które przedsiębiorca otrzymał w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymał takiej pomocy (RD-2),
  2. wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć, podpisać w odpowiednich miejscach i podpisane dokumenty przekazać z powrotem do ZUS.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu, na adres e-mail oddziału ZUS -

 

Siedziba Oddziału w Częstochowie - doradca_ds_ulg_i_umorzen_czestochowa@zus.pl

 

Na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Papierowe oryginały dokumentów należy wysłać najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty te nie zostaną przekazane, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 37);

 

Źródło:

https://www.zus.pl/


Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej
10 września 2020r. | Zmiany przepisów
Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – planowane zmiany przepisów podatkowych w 2021 roku

Czytaj więcej
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej