Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 13:16

Uproszczone formy pomocy ZUS

Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie. Linki do wniosków:

  1. Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
  2. Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

  1. wysłać pocztą,
  2. złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS,
  3. wysłać za pomocąPlatformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Jeżeli prowadzona jest pełna księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

 

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej, tj.:

 

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które przedsiębiorca otrzymał w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymał takiej pomocy (RD-2),
  2. wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć, podpisać w odpowiednich miejscach i podpisane dokumenty przekazać z powrotem do ZUS.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu, na adres e-mail oddziału ZUS -

 

Siedziba Oddziału w Częstochowie - doradca_ds_ulg_i_umorzen_czestochowa@zus.pl

 

Na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Papierowe oryginały dokumentów należy wysłać najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty te nie zostaną przekazane, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 37);

 

Źródło:

https://www.zus.pl/


Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej