Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 13:16

Uproszczone formy pomocy ZUS

Uproszczone formy pomocy ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

1. odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
2. zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie. Linki do wniosków:

  1. Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości
  2. Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

  1. wysłać pocztą,
  2. złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS,
  3. wysłać za pomocąPlatformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Jeżeli prowadzona jest pełna księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

 

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Należy więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej, tj.:

 

  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które przedsiębiorca otrzymał w roku bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (RPD), albo oświadczenie, że nie otrzymał takiej pomocy (RD-2),
  2. wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć, podpisać w odpowiednich miejscach i podpisane dokumenty przekazać z powrotem do ZUS.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać w postaci skanu, na adres e-mail oddziału ZUS -

 

Siedziba Oddziału w Częstochowie - doradca_ds_ulg_i_umorzen_czestochowa@zus.pl

 

Na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Papierowe oryginały dokumentów należy wysłać najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli dokumenty te nie zostaną przekazane, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie, będzie można wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 37);

 

Źródło:

https://www.zus.pl/


Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.
07 stycznia 2021r. | Zmiany przepisów
Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

Czytaj więcej
28 grudnia 2020r. | Zmiany przepisów
Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

Czytaj więcej
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej