Wróć do bloga
Porady prawne
27 kwietnia 2017 15:40

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Druga strona utrudnia Ci realizację ustalonych sądownie kontaktów z dziećmi? Takie utrudnianie kontaktów jest niestety często spotykane w przypadku nieporozumień pomiędzy rodzicami.

Ustawodawca na szczęście przewidział możliwość formalnego ich egzekwowania. Służy temu postępowanie o egzekucję kontaktów.

Zgodnie bowiem z art. 598 15 kpc „ Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.” Każdy zatem, kto uniemożliwia bądź utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu z rodziców, może zostać „ukarany” przez właściwy Sąd.

Wniosek o egzekucję kontaktów należy skierować do Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Koniecznym jest załączenie do wniosku odpisu orzeczenia, w którym ustalone zostały nasze kontakty z dzieckiem.

Postępowanie to w swojej istocie składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap polega na wydaniu przez Sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie. W uproszczeniu, Sąd grozi osobie mającej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, że będzie musiała zapłacić oznaczoną sumę osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Postanowienie to w założeniu ustawodawcy ma mobilizować opornych rodziców do prawidłowej realizacji ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Gdy pierwszy etap nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów i zobowiązany rodzic nadal utrudnia nam kontakty z dzieckiem – należy złożyć ponowny wniosek, który uaktywni drugi etap postępowania. Sąd wówczas po wysłuchaniu stron, wydaje postanowienie, w którym już nie grozi, a nakazuje osobie naruszającej – zapłatę należnej sumy pieniężnej.

Katarzyna Brodziak – Grzyb

aplikant radcowski

28 lipca 2017r. | Porady prawne
Droga konieczna i ustanowienie służebności

Droga konieczna to szczególny rodzaj służebności, ustanawianej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub zabudowań gospodarskich. W rzeczywistości chodzi zarówno o całkowity brak dostępu, jak również o sytuację, gdy istniejący dostęp nie zapewnia łączności, która umożliwia normalne korzystanie z nieruchomości.

Czytaj więcej
25 lipca 2016r. | Porady prawne
500 plus a alimenty – czy świadczenie 500+ wpływa na ich wysokość ?

Nasi Klienci często pytają czy otrzymywanie świadczenia 500 plus może mieć wpływ na uzyskiwane alimenty. Kancelaria stoi na stanowisku, iż celem świadczenia wychowawczego, jakim w założeniu jest program 500 plus ,nie może być zastępowanie świadczeń od osób zobowiązanych do alimentacji, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że uzyskiwanie tego świadczenia nie powinno mieć żadnego wpływu na wysokość alimentów.

Czytaj więcej
07 czerwca 2016r. | Prawo pracy
Oddelegowanie pracownika za granicę – obowiązki pracodawcy

W dobie narastającej międzynarodowej współpracy gospodarczej,coraz więcej pracodawców wysyła swoich pracowników do pracy za granicę w celu realizacji zagranicznych kontraktów.Pojawia się wówczas wiele pytań dotyczących przeorganizowania stosunku pracy, ubezpieczenia społecznego oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.

Czytaj więcej