Wróć do bloga
Porady prawne
27 kwietnia 2017 15:40

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Druga strona utrudnia Ci realizację ustalonych sądownie kontaktów z dziećmi? Takie utrudnianie kontaktów jest niestety często spotykane w przypadku nieporozumień pomiędzy rodzicami.

Ustawodawca na szczęście przewidział możliwość formalnego ich egzekwowania. Służy temu postępowanie o egzekucję kontaktów.

Zgodnie bowiem z art. 598 15 kpc „ Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.” Każdy zatem, kto uniemożliwia bądź utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu z rodziców, może zostać „ukarany” przez właściwy Sąd.

Wniosek o egzekucję kontaktów należy skierować do Wydziału Rodzinnego i Opiekuńczego Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Koniecznym jest załączenie do wniosku odpisu orzeczenia, w którym ustalone zostały nasze kontakty z dzieckiem.

Postępowanie to w swojej istocie składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap polega na wydaniu przez Sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie. W uproszczeniu, Sąd grozi osobie mającej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, że będzie musiała zapłacić oznaczoną sumę osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Postanowienie to w założeniu ustawodawcy ma mobilizować opornych rodziców do prawidłowej realizacji ustalonych kontaktów z dzieckiem.

Gdy pierwszy etap nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów i zobowiązany rodzic nadal utrudnia nam kontakty z dzieckiem – należy złożyć ponowny wniosek, który uaktywni drugi etap postępowania. Sąd wówczas po wysłuchaniu stron, wydaje postanowienie, w którym już nie grozi, a nakazuje osobie naruszającej – zapłatę należnej sumy pieniężnej.

Katarzyna Brodziak – Grzyb

aplikant radcowski

23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej