Wróć do bloga
Porady prawne
23 stycznia 2019 10:52

Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców?
Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku, przedmiotowa instytucja, może zostać uruchomiona dopiero z chwilą śmierci przedsiębiorcy, ale to wcale nie oznacza, że przedsiębiorca ten nie będzie miał wpływu na przebieg zarządu. Aby doszło do kontynuacji działalności takiego przedsiębiorstwa, najpierw musi zostać powołana osoba, która będzie pełnić funkcję owego zarządcy sukcesyjnego. Właśnie w tym miejscu należy wskazać, że istotną rolę może tutaj odegrać przedsiębiorca, poprzez powołanie osoby fizycznej do pełnienia tej funkcji dzięki dokonaniu wpisu do CEIDG lub też zastrzeżeniu, że z chwilą jego śmierci, wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie skorzysta z tego przywileju, ustawa wymienia szereg innych podmiotów mających uprawnienia do dokonania powołania, m.in. będzie to małżonek przedsiębiorstwa w spadku lub osoba, która nabyła przedsiębiorstwo w spadku. Warto wskazać, że z tego uprawnienia można skorzystać tylko przez 2 miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Kim może być zarządca i jakie ma uprawnienia?

Do wymagań względem osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego możemy zaliczyć fakt, iż jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, brak orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub innego środka karnego czy też zabezpieczającego, w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującej działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem. Jednakże, aby doszło do skutecznego powołania konieczna jest również zgoda powołanego.

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania, zarządca sukcesyjny, zobowiązany jest do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku we własnym imieniu, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Nie odpowiada on jednak za zaciągnięte zobowiązania, chyba że swoje obowiązki wykonał bez zachowania należytej staranności. Wydawać by się mogło, że przy kontynuacji działalności, wymagana będzie współpraca między powołanym zarządcą sukcesyjnym, a właścicielami przedsiębiorstwa w spadku. Otóż ustawodawca wskazuje, że zarządca będzie mógł dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd za zgodą wszystkich właścicieli, ale jeżeli takowej nie uzyska, może skierować się ze sprawą do sądu. Wynika z powyższego, że zarządca nie ma obowiązku pozostawać ani w prawidłowych relacjach z właścicielami ani z nimi współpracować, pomimo, że działa on na ich rachunek.

Do chwili wejścia w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym, wszelkie licencje, zezwolenia, czy też koncesje, wydane w związku z wykonywaną przed przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, wygasały z chwilą śmierci przedsiębiorcy, natomiast jednym z wielu istotnych uprawnień przysługujących zarządcy sukcesyjnemu, będzie możliwość złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości kontynuowania działalności związanej z przedsiębiorstwem.

Okres trwania zarządu – czyli jak długo można pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego?

Zgodnie z wprowadzoną zasadą, zarząd sukcesyjny ma trwać do dokonania działu spadku, jednak od każdej reguły zazwyczaj są wyjątki, i tak też jest w tym przypadku. Jako przykład, podając, że zarząd sukcesyjny, wygaśnie również z dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku lub gdy zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa. Przyjęto ponadto, że zarząd sukcesyjny wygasa z chwilą upływu dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy, a w wyjątkowych sytuacjach, sąd może wydłużyć ten okres do lat 5.


Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 25 listopada 2018 roku, przedmiotowa instytucja, może zostać uruchomiona dopiero z chwilą śmierci przedsiębiorcy (...)
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Zmiany przepisów
Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Czytaj więcej
22 czerwca 2018r. | Porady prawne
Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Co jednak powinniśmy zrobić, gdy o długach spadkodawcy dowiedzieliśmy się dopiero po upływie sześciomiesięcznego terminu?

Czytaj więcej