Wróć do bloga
Zmiany przepisów
8 sierpnia 2018 07:17

Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne
zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat na 6 lat. Pozostałe terminy przedawnienia regulowane w przepisach szczególnych, nie ulegają zmianie. Bez zmian pozostał także 3-letni termin w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Sposób liczenia terminu przedawnienia również uległ istotnej zmianie. Termin ten został wskazany na ostatni dzień roku kalendarzowego, pod warunkiem, że termin przedawnienia nie jest krótszy niż dwa lata.
  3. Należy podkreślić, iż po wejściu w życie ww. ustawy wówczas, gdy upłynie terminprzedawnienia, nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. Za konsumenta, zgodnie z definicją zwartą w art. 221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach gmina traktowana jest jako przedsiębiorca, np. w umowach dzierżawy gruntu.
  4. Zgodnie z nowelizacją, roszczenia, które stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem sądu bądź innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju czy też orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenie, które zostało stwierdzone ugodą zawartą przed sądem polubownym bądź ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, będą przedawniać się z upływem 6 lat. W przypadku, jeśli roszczenie stwierdzone w ten sposób obejmuje świadczenia okresowe, wówczas roszczenia o świadczenie okresowe należne w przyszłości będą przedawniać się z upływem 3 lat.
  5. Wskazana na wstępie ustawa nowelizuje również następujące aspekty prawne:
  • Kodeks postępowania cywilnego;
  • Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, dotyczącymi roszczeń nieprzedawnionych, które powstały przed dniem, w którym owa ustawa miała wejść w życie oraz tych, które powstaływ dniu wejścia w życie ustawy stosuje się nowe regulacje. Natomiast, jeżeli zgodnie z nową ustawą termin przedawnienia jest krótszy od terminu według przepisów dotychczasowych, wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca bieżącego roku, nastąpiłoby wcześniej przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia, wówczas przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu. Przedawnione roszczenia, które przysługują przeciwko konsumentowi, w stosunku do których nie podniesiono zarzutu przedawnienia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają natomiast z tym dniem skutkom przedawnienia z mocy prawa.


Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Banki pozywają frankowiczów – jak się bronić

Na przestrzeni ostatnich lat – w związku z rosnącą liczbą powództw wytaczanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom – pojawiło się bardzo dużo korzystnych dla frankowiczów wyroków sądowych. Nierzadko zdarza się, że również banki kierują roszczenia w stronę frankowiczów. Jak kredytobiorca może się przed nimi bronić?

Czytaj więcej
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Najnowsze wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W styczniu 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 6 pytań związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanym frankiem. Ich celem miało być zlikwidowanie różnic w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w związku ze sprawami frankowymi. Teoria salda czy dwóch kondykcji? Kiedy ulegają przedawnieniu roszczeń banku i frankowiczów?

Czytaj więcej
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej