Wróć do bloga
Zmiany przepisów
8 sierpnia 2018 07:17

Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne
zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat na 6 lat. Pozostałe terminy przedawnienia regulowane w przepisach szczególnych, nie ulegają zmianie. Bez zmian pozostał także 3-letni termin w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Sposób liczenia terminu przedawnienia również uległ istotnej zmianie. Termin ten został wskazany na ostatni dzień roku kalendarzowego, pod warunkiem, że termin przedawnienia nie jest krótszy niż dwa lata.
  3. Należy podkreślić, iż po wejściu w życie ww. ustawy wówczas, gdy upłynie terminprzedawnienia, nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. Za konsumenta, zgodnie z definicją zwartą w art. 221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach gmina traktowana jest jako przedsiębiorca, np. w umowach dzierżawy gruntu.
  4. Zgodnie z nowelizacją, roszczenia, które stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem sądu bądź innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju czy też orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenie, które zostało stwierdzone ugodą zawartą przed sądem polubownym bądź ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, będą przedawniać się z upływem 6 lat. W przypadku, jeśli roszczenie stwierdzone w ten sposób obejmuje świadczenia okresowe, wówczas roszczenia o świadczenie okresowe należne w przyszłości będą przedawniać się z upływem 3 lat.
  5. Wskazana na wstępie ustawa nowelizuje również następujące aspekty prawne:
  • Kodeks postępowania cywilnego;
  • Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, dotyczącymi roszczeń nieprzedawnionych, które powstały przed dniem, w którym owa ustawa miała wejść w życie oraz tych, które powstaływ dniu wejścia w życie ustawy stosuje się nowe regulacje. Natomiast, jeżeli zgodnie z nową ustawą termin przedawnienia jest krótszy od terminu według przepisów dotychczasowych, wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca bieżącego roku, nastąpiłoby wcześniej przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia, wówczas przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu. Przedawnione roszczenia, które przysługują przeciwko konsumentowi, w stosunku do których nie podniesiono zarzutu przedawnienia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają natomiast z tym dniem skutkom przedawnienia z mocy prawa.


Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej