Wróć do bloga
Zmiany przepisów
8 sierpnia 2018 07:17

Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne
zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat na 6 lat. Pozostałe terminy przedawnienia regulowane w przepisach szczególnych, nie ulegają zmianie. Bez zmian pozostał także 3-letni termin w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Sposób liczenia terminu przedawnienia również uległ istotnej zmianie. Termin ten został wskazany na ostatni dzień roku kalendarzowego, pod warunkiem, że termin przedawnienia nie jest krótszy niż dwa lata.
  3. Należy podkreślić, iż po wejściu w życie ww. ustawy wówczas, gdy upłynie terminprzedawnienia, nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. Za konsumenta, zgodnie z definicją zwartą w art. 221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach gmina traktowana jest jako przedsiębiorca, np. w umowach dzierżawy gruntu.
  4. Zgodnie z nowelizacją, roszczenia, które stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem sądu bądź innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju czy też orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenie, które zostało stwierdzone ugodą zawartą przed sądem polubownym bądź ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, będą przedawniać się z upływem 6 lat. W przypadku, jeśli roszczenie stwierdzone w ten sposób obejmuje świadczenia okresowe, wówczas roszczenia o świadczenie okresowe należne w przyszłości będą przedawniać się z upływem 3 lat.
  5. Wskazana na wstępie ustawa nowelizuje również następujące aspekty prawne:
  • Kodeks postępowania cywilnego;
  • Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, dotyczącymi roszczeń nieprzedawnionych, które powstały przed dniem, w którym owa ustawa miała wejść w życie oraz tych, które powstaływ dniu wejścia w życie ustawy stosuje się nowe regulacje. Natomiast, jeżeli zgodnie z nową ustawą termin przedawnienia jest krótszy od terminu według przepisów dotychczasowych, wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca bieżącego roku, nastąpiłoby wcześniej przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia, wówczas przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu. Przedawnione roszczenia, które przysługują przeciwko konsumentowi, w stosunku do których nie podniesiono zarzutu przedawnienia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają natomiast z tym dniem skutkom przedawnienia z mocy prawa.


Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
23 stycznia 2019r. | Porady prawne
Zarząd sukcesyjny. Istotna zmiana dla przedsiębiorców.

Czym jest zarząd sukcesyjny i dlaczego jest to istotna zmiana dla przedsiębiorców? Nowy twór ustawodawcy, skierowany do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, nazwany zarządem sukcesyjnym, ma pomóc tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz pozwolić na kontynuację działalności.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2018r. | Prawo rodzinne
Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Czytaj więcej
22 czerwca 2018r. | Porady prawne
Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mamy sześć miesięcy. Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku. Najczęściej będzie to data śmierci spadkodawcy lub data otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu spadku przez spadkobierców, którzy dziedziczyli w pierwszej kolejności. Co jednak powinniśmy zrobić, gdy o długach spadkodawcy dowiedzieliśmy się dopiero po upływie sześciomiesięcznego terminu?

Czytaj więcej