Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 13:22

ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Formami pomocy są:

 1. odroczenie terminu płatności składek,
 2. układ ratalny,
 3. umorzenie należności - w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia.

ad.1 Odroczenie terminu płatności składek

Kto może się ubiegać?

Każdy płatnik aktualnie zobowiązany do opłacania składek, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

 

Jakie składki można odroczyć?

Odroczenie może dotyczyć składek na:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

 1. wysłać pocztą na adres jednej z placówek,
 2. złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w placówce,
 3. złożyć ustnie podczas rozmowy z pracownikiem, który spisze z niej protokół,
 4. wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Wymagane dokumenty: LINK

 

Czas załatwienia - do 2 miesięcy od złożenia dokumentów.

Odwołanie od decyzji ZUS - 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

 

Sposób załatwienia - gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.  Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

ad.2 Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może on złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisać umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jeżeli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

 

Jakie składki można odroczyć?

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

 1. wysłać pocztą na adres jednej z placówek,
 2. złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń, lub w biurze podawczym w placówce,
 3. złożyć ustnie podczas rozmowy z pracownikiem, który spisze z niej protokół,
 4. wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Wymagane dokumenty:LINK

 

Czas załatwienia - do 2 miesięcy od złożenia dokumentów.

Odwołanie od decyzji ZUS - 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

 

ad.3 Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorcę jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

Ważne!

Przedsiębiorca musi wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek. Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

 

Procedura - Umorzenie należności - Ulgi / umorzenia

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

 

Źródło:

https://www.zus.pl/


Każdy płatnik aktualnie zobowiązany do opłacania składek, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.
07 stycznia 2021r. | Zmiany przepisów
Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

Czytaj więcej
28 grudnia 2020r. | Zmiany przepisów
Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

Czytaj więcej
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej