Wróć do bloga
Porady prawne
20 marca 2020 13:22

ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Formami pomocy są:

 1. odroczenie terminu płatności składek,
 2. układ ratalny,
 3. umorzenie należności - w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia.

ad.1 Odroczenie terminu płatności składek

Kto może się ubiegać?

Każdy płatnik aktualnie zobowiązany do opłacania składek, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

 

Jakie składki można odroczyć?

Odroczenie może dotyczyć składek na:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

 1. wysłać pocztą na adres jednej z placówek,
 2. złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w placówce,
 3. złożyć ustnie podczas rozmowy z pracownikiem, który spisze z niej protokół,
 4. wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Wymagane dokumenty: LINK

 

Czas załatwienia - do 2 miesięcy od złożenia dokumentów.

Odwołanie od decyzji ZUS - 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

 

Sposób załatwienia - gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, będzie on mógł je uregulować w późniejszym terminie. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.  Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

ad.2 Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może on złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisać umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jeżeli było wobec przedsiębiorcy prowadzone postępowanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

 

Jakie składki można odroczyć?

Rozłożyć na raty można w pełnej wysokości składki na:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 4. Fundusz Emerytur Pomostowych.

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

 

Sposób złożenia dokumentów

Wniosek można:

 1. wysłać pocztą na adres jednej z placówek,
 2. złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń, lub w biurze podawczym w placówce,
 3. złożyć ustnie podczas rozmowy z pracownikiem, który spisze z niej protokół,
 4. wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Wymagane dokumenty:LINK

 

Czas załatwienia - do 2 miesięcy od złożenia dokumentów.

Odwołanie od decyzji ZUS - 7 dni od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

 

ad.3 Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorcę jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia.

Ważne!

Przedsiębiorca musi wykazać, że w jego przypadku zachodzą wskazane powyżej okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu składek. Okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przedsiębiorcy przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

 

Procedura - Umorzenie należności - Ulgi / umorzenia

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prawnych zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań na adres mailowy:  kontakt24@kancelaria-janik.com.

 

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266).

 

Źródło:

https://www.zus.pl/


Każdy płatnik aktualnie zobowiązany do opłacania składek, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej