Wróć do bloga
Zmiany przepisów
28 września 2020 17:39

CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Ostatnie tygodnie mijają dla wielu przedsiębiorców w obliczu niepokoju, związanego z zapowiedziami opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. W ostatnich dniach na stronach internetowych RCL (Rządowego Centrum Legislacji) pojawił się wreszcie wyczekiwany projekt zmiany ustaw o podatku CIT i PIT. Do projektu opublikowano także uzasadnienie nowelizacji.

Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że opublikowany projekt może ulec jeszcze zmianom, w zależności od przebiegu dalszych prac legislacyjnych. Niemniej jednak jego obecne brzmienie, wraz z załączonym uzasadnieniem, pozwala na powzięcie pewnych ramowych założeń co do tego, jak zdaniem ustawodawcy ma wyglądać bliska przyszłość podatkowa spółek komandytowych i spółek jawnych. Zmiany mają wejść w życie już w styczniu 2021 roku.

Analizując nowe przepisy trzeba wskazać najważniejsze – podatek CIT obejmie bez wyjątku wszystkie spółki komandytowe, zatem po wprowadzeniu w życie omawianych przepisów, spółka komandytowa będzie podlegać podwójnemu opodatkowaniu – tak na poziomie dochodu spółki, jak i wypłacie zysku na rzecz wspólnika. Stawka podatkowa będzie tożsama do tej występującej np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem w zależności od spełnionych (lub niespełnionych) kryteriów – 19% stawki podstawowej lub 9% stawki uprzywilejowanej.

W poprzednim wpisie, dostępnym tutaj po krótce omawialiśmy charakterystykę każdego ze wspólników spółki komandytowej. Wiemy już teraz, w jaki sposób mają zostać opodatkowani.

Komplementariusz – wspólnik kierujący spółką komandytową i odpowiadający za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, ma być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Chodzi tu rzecz jasna o opodatkowanie zysku, jaki miałby być komplementariuszowi wypłacany ze spółki komandytowej. Wspólnik ten – na przykład będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – będzie mógł, adekwatnie do swojego udziału w zysku, pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy o część CIT, jaką zapłaciła spółka komandytowa.

Z pewnością bardziej interesującym zagadnieniem jest jednak planowany sposób opodatkowania Komandytariuszy. Komandytariusz to w spółce komandytowej najczęściej wspólnik będący osobą fizyczną, odpowiadający za zobowiązania w bardzo ograniczonym zakresie. Komandytariusze co do zasady nie reprezentują spółki komandytowej. Komandytariusz osiągając zysk podlegający wypłacie, również będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%, natomiast nie będzie mógł – w przeciwieństwie do komplementariusza – pomniejszyć podatku dochodowego o CIT zapłacony przez spółkę komandytową. To prowadzi do faktycznego podwójnego opodatkowania zysku komandytariusza – raz na poziomie spółki, kolejny raz na etapie wypłaty zysku wspólnikowi.

Jeśli o komandytariusza chodzi, to od podwójnego opodatkowania ustawodawca wprowadza wyjątek, jednakże można już teraz założyć, że będzie miał on stosunkowo niewielkie znaczenie w praktyce. Projektowane przepisy zakładają bowiem zwolnienie przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Takie zwolnienie będzie miało miejsce odrębnie co do udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Aby z niego skorzystać komandytariusz nie będzie jednak mógł być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej, czy podmiotem powiązanym z taką osobą. Warunków „negatywnych” jest zresztą więcej, co sprawa, że w praktyce zwolnienie jawi się jako iluzoryczne.

Skoro projektowane przepisy zakładają objęcie wszystkich spółek komandytowych podatkiem od osób prawnych, to jako swego rodzaju przeciwwagę tego negatywnego aspektu nowelizacji można wskazać przejęcie przez spółki komandytowe uprawnienia do skorzystania z preferencyjnej, 9% stawki podatku CIT. Jeżeli zatem spółka komandytowa będzie uzyskiwać rocznie przychody w wysokości nie większej niż 2 mln EUR (projektowane zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR), będzie uprawniona do stosowania tejże preferencyjnej stawki.

Nie można jednak przy powyższych rozważaniach pominąć spółek jawnych jako potencjalnych „ofiar” nowych przepisów. Według projektu nowelizacji niektóre z nich również mogą podlegać opodatkowaniu CIT. Taki los może dotknąć te spółki jawne, które mają siedzibę na terytorium RP a ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

W takim przypadku, jeżeli spółka jawna, której wspólnikiem będzie np. spółka z o.o. nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających - bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego - prawa do udziału w zysku tej spółki, będzie opodatkowana podatkiem CIT.

Finalnie, co nie powinno uchodzić uwadze, wedle projektowanych przepisów ich wejście w życie będzie niezależne od roku obrotowego spółki. Jeżeli zatem rok obrotowy został w spółce przyjęty inaczej niż rok kalendarzowy, to planowe wprowadzenie w życie nowych przepisów wymusi konieczność zamknięcia ksiąg na koniec roku 2020 r. i wejścia w nową rzeczywistość podatkową 2021 r. już jako podatnik podatku CIT.


Analizując nowe przepisy trzeba wskazać najważniejsze – podatek CIT obejmie bez wyjątku wszystkie spółki komandytowe, zatem po wprowadzeniu w życie omawianych przepisów, spółka komandytowa będzie podlegać podwójnemu opodatkowaniu – tak na poziomie dochodu spółki, jak i wypłacie zysku na rzecz wspólnika.
10 września 2020r. | Zmiany przepisów
Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – planowane zmiany przepisów podatkowych w 2021 roku

Czytaj więcej
13 kwietnia 2020r. | Zmiany przepisów
Tarcza antykryzysowa - ustawa przeciwdziałająca gospodarczym skutkom koronawirusa

Tarcza antykryzysowa 1.0 Z uwagi na epidemię koronawirusa, rząd zaproponował szereg regulacji mających pomóc przedsiębiorcom w ograniczeniu ponoszonych strat. Regulacje te mają jednocześnie ograniczyć zwolnienia pracowników, poprzez stosowne dopłaty przyznawane firmom, które na skutek kryzysu wpadły w problemy finansowe. Tym samym pakiet przepisów zwanych „tarczą antykryzysową 1.0” koncentruje się głównie na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw, przesunięciu terminów wypełniania niektórych obowiązków oraz zabezpieczeniu miejsc pracy i dochodów pracowników.

Czytaj więcej
20 marca 2020r. | Porady prawne
ZUS - ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub absencją pracowników związane ze wzrostem zachorowalności, lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej