Wróć do bloga
Zmiany przepisów
28 września 2020 17:39

CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Ostatnie tygodnie mijają dla wielu przedsiębiorców w obliczu niepokoju, związanego z zapowiedziami opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. W ostatnich dniach na stronach internetowych RCL (Rządowego Centrum Legislacji) pojawił się wreszcie wyczekiwany projekt zmiany ustaw o podatku CIT i PIT. Do projektu opublikowano także uzasadnienie nowelizacji.

Na wstępie trzeba jednak zaznaczyć, że opublikowany projekt może ulec jeszcze zmianom, w zależności od przebiegu dalszych prac legislacyjnych. Niemniej jednak jego obecne brzmienie, wraz z załączonym uzasadnieniem, pozwala na powzięcie pewnych ramowych założeń co do tego, jak zdaniem ustawodawcy ma wyglądać bliska przyszłość podatkowa spółek komandytowych i spółek jawnych. Zmiany mają wejść w życie już w styczniu 2021 roku.

Analizując nowe przepisy trzeba wskazać najważniejsze – podatek CIT obejmie bez wyjątku wszystkie spółki komandytowe, zatem po wprowadzeniu w życie omawianych przepisów, spółka komandytowa będzie podlegać podwójnemu opodatkowaniu – tak na poziomie dochodu spółki, jak i wypłacie zysku na rzecz wspólnika. Stawka podatkowa będzie tożsama do tej występującej np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zatem w zależności od spełnionych (lub niespełnionych) kryteriów – 19% stawki podstawowej lub 9% stawki uprzywilejowanej.

W poprzednim wpisie, dostępnym tutaj po krótce omawialiśmy charakterystykę każdego ze wspólników spółki komandytowej. Wiemy już teraz, w jaki sposób mają zostać opodatkowani.

Komplementariusz – wspólnik kierujący spółką komandytową i odpowiadający za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, ma być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Chodzi tu rzecz jasna o opodatkowanie zysku, jaki miałby być komplementariuszowi wypłacany ze spółki komandytowej. Wspólnik ten – na przykład będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – będzie mógł, adekwatnie do swojego udziału w zysku, pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy o część CIT, jaką zapłaciła spółka komandytowa.

Z pewnością bardziej interesującym zagadnieniem jest jednak planowany sposób opodatkowania Komandytariuszy. Komandytariusz to w spółce komandytowej najczęściej wspólnik będący osobą fizyczną, odpowiadający za zobowiązania w bardzo ograniczonym zakresie. Komandytariusze co do zasady nie reprezentują spółki komandytowej. Komandytariusz osiągając zysk podlegający wypłacie, również będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%, natomiast nie będzie mógł – w przeciwieństwie do komplementariusza – pomniejszyć podatku dochodowego o CIT zapłacony przez spółkę komandytową. To prowadzi do faktycznego podwójnego opodatkowania zysku komandytariusza – raz na poziomie spółki, kolejny raz na etapie wypłaty zysku wspólnikowi.

Jeśli o komandytariusza chodzi, to od podwójnego opodatkowania ustawodawca wprowadza wyjątek, jednakże można już teraz założyć, że będzie miał on stosunkowo niewielkie znaczenie w praktyce. Projektowane przepisy zakładają bowiem zwolnienie przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym. Takie zwolnienie będzie miało miejsce odrębnie co do udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Aby z niego skorzystać komandytariusz nie będzie jednak mógł być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej, czy podmiotem powiązanym z taką osobą. Warunków „negatywnych” jest zresztą więcej, co sprawa, że w praktyce zwolnienie jawi się jako iluzoryczne.

Skoro projektowane przepisy zakładają objęcie wszystkich spółek komandytowych podatkiem od osób prawnych, to jako swego rodzaju przeciwwagę tego negatywnego aspektu nowelizacji można wskazać przejęcie przez spółki komandytowe uprawnienia do skorzystania z preferencyjnej, 9% stawki podatku CIT. Jeżeli zatem spółka komandytowa będzie uzyskiwać rocznie przychody w wysokości nie większej niż 2 mln EUR (projektowane zwiększenie limitu przychodów z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR), będzie uprawniona do stosowania tejże preferencyjnej stawki.

Nie można jednak przy powyższych rozważaniach pominąć spółek jawnych jako potencjalnych „ofiar” nowych przepisów. Według projektu nowelizacji niektóre z nich również mogą podlegać opodatkowaniu CIT. Taki los może dotknąć te spółki jawne, które mają siedzibę na terytorium RP a ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

W takim przypadku, jeżeli spółka jawna, której wspólnikiem będzie np. spółka z o.o. nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających - bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego - prawa do udziału w zysku tej spółki, będzie opodatkowana podatkiem CIT.

Finalnie, co nie powinno uchodzić uwadze, wedle projektowanych przepisów ich wejście w życie będzie niezależne od roku obrotowego spółki. Jeżeli zatem rok obrotowy został w spółce przyjęty inaczej niż rok kalendarzowy, to planowe wprowadzenie w życie nowych przepisów wymusi konieczność zamknięcia ksiąg na koniec roku 2020 r. i wejścia w nową rzeczywistość podatkową 2021 r. już jako podatnik podatku CIT.


Analizując nowe przepisy trzeba wskazać najważniejsze – podatek CIT obejmie bez wyjątku wszystkie spółki komandytowe, zatem po wprowadzeniu w życie omawianych przepisów, spółka komandytowa będzie podlegać podwójnemu opodatkowaniu – tak na poziomie dochodu spółki, jak i wypłacie zysku na rzecz wspólnika.
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Banki pozywają frankowiczów – jak się bronić

Na przestrzeni ostatnich lat – w związku z rosnącą liczbą powództw wytaczanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom – pojawiło się bardzo dużo korzystnych dla frankowiczów wyroków sądowych. Nierzadko zdarza się, że również banki kierują roszczenia w stronę frankowiczów. Jak kredytobiorca może się przed nimi bronić?

Czytaj więcej
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Najnowsze wyroki Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

W styczniu 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 6 pytań związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanym frankiem. Ich celem miało być zlikwidowanie różnic w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w związku ze sprawami frankowymi. Teoria salda czy dwóch kondykcji? Kiedy ulegają przedawnieniu roszczeń banku i frankowiczów?

Czytaj więcej
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej