Wróć do bloga
Zmiany przepisów
7 stycznia 2021 12:23

Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

 1. Jakie są główne założenia zmiany

Od 1 stycznia 2021 roku, ewentualnie od 1 maja 2021 roku, spółki komandytowe będą podatnikami podatku CIT, odprowadzając zaliczki na poczet tegoż podatku w trakcie roku podatkowego. Podstawowa wysokość podatku to 19% od dochodu, zaś w pewnych przypadkach spółki komandytowe będą płacić podatek według stawki 9%, o ile będą spełniać kryterium „małego podatnika”. Skorzystanie z tej preferencyjnej stawki podatku będzie uzależnione od spełniania podstawowego warunku:

 • przychód ze sprzedaży w spółce w poprzednim i bieżącym roku podatkowym nie przekroczył równowartości 2 mln EURO.

Zysk wypłacany przez spółkę komandytową wspólnikom będzie dodatkowo opodatkowany podatkiem w wysokości 19%. To zrówna sytuację spółki komandytowej ze spółkami kapitałowymi, takimi jak spółka z o.o. i spółka akcyjna, gdzie podwójne opodatkowanie już występowało w odniesieniu do dywidend wypłacanych przez te spółki ich wspólnikom czy akcjonariuszom.

 1. Wyjątki od podwójnego opodatkowania  

Znowelizowane przepisy wprowadzają pewne wyjątki w zakresie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, niejako łagodząc dolegliwość tej zmiany prawnej dla przedsiębiorców. W niektórych przypadkach to „łagodzenie” ma jednak charakter czysto iluzoryczny.

Komplementariusze – wspólnicy kierujący spółką komandytową, którzy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem:

Tak jak pisaliśmy już w tym wpisie - komplementariusz ma być co do zasady opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Wspólnik ten – w świetle nowych przepisów - może pomniejszyć podatek dochodowy o CIT, jaki zapłaciła spółka komandytowa, stosownie do udziału w zysku tego wspólnika.Z tego też względu nowelizacja jest dla komplementariuszy neutralna – będą oni uzyskiwać wypłacony zysk, który będzie formalnie opodatkowany, natomiast podatek do zapłaty będzie pomniejszany o przypadającą na danego wspólnika część CIT zapłaconą już przez spółkę komandytową.

Komandytariusze – wspólnicy, „udziałowcy” spółek komandytowych, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają w ograniczonej wysokości [do wartości sumy komandytowej]:

Kwota stanowiąca równowartość 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza w spółce będzie zwolniona od podatku – nie więcej jednak niż 60.000 zł takich przychodów, uzyskanych przez komandytariusza w roku podatkowym. Warunkiem tego zwolnienia jest również brak powiązań (osobowych i kapitałowych) takiego wspólnika z komplementariuszem. Praktyczna rola ulgi będzie więc niewielka, wręcz – jak już wcześniej wspomniano – dość iluzoryczna.

 1. Konsekwencje zmiany w wysokości opodatkowania wspólników spółek komandytowych
 • dla komplementariuszy zmiana – jak już wyżej wskazano – będzie co do zasady neutralna podatkowo – efektywne opodatkowanie powinno wynieść 19%

 

 • dla komandytariuszy, w zależności od wariantu, od 19% (wariant optymistyczny i najmniej prawdopodobny zarazem – status małego podatnika, wykorzystane wszelkie zwolnienia, brak powiązań), do ok 34,5% przy braku zwolnień i powiązania oraz niespełnieniu kryterium małego podatnika.

 

 1. Możliwe rozwiązania optymalizacyjne

Mając na względzie zmiany opodatkowania spółek komandytowych, wielu przedsiębiorców będzie zapewne brało pod uwagę dokonanie reorganizacji prowadzonej działalności, aby zminimalizować wpływ nowej formy opodatkowania lub doprowadzić do jej zupełnego wyłączenia. Przykładowe możliwości są następujące:

 • Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

W przypadku wyboru tej możliwości, wynikiem przekształcenia jest powstanie spółki osobowej w postaci spółki jawnej, która nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (przy założeniu prawidłowego przeprowadzenia tego procesu i czuwania w przyszłości nad ewentualnymi zmianami w gronie wspólników).

Konsekwencją takiego przekształcenia jest przede wszystkim zmiana zasad ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółce komandytowej wspólnicy – komandytariusze, korzystali z ochrony ich majątku prywatnego. W spółce jawnej komandytariuszy już nie ma, a wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem bez ograniczeń, solidarnie ze spółką.

Przy wyborze tej możliwości należy pamiętać, że niedopełnienie pewnych obowiązków zgłoszeniowych może również skutkować objęciem spółki jawnej podatkiem CIT, szczególnie jeśli w jej strukturach występuje wspólnik będący osobą prawną – np. spółką  z o.o. Z tego też względu proces przekształcenia – pomimo jego dość prostego przebiegu – powinno się poprowadzić pod nadzorem kompetentnych doradców, aby uniknąć błędów, które mogłyby całkowicie zniweczyć jego istotę.

 • Przekształcenie spółki komandytowej w inny podmiot – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę partnerską

Powyższe rozwiązania przekształceniowe, podobnie jak przekształcenie w spółkę jawną, prowadzą do powstania nowego podmiotu w miejsce spółki komandytowej. Podmioty takie powstają na zasadzie sukcesji uniwersalnej, przejmując prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej, a ich wspólnikami stają się dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej.

Każda z tych form ma swoje zalety i wadyprzykładowo przy przekształceniu w spółkę z o.o., zachowana zostaje co do zasady ochrona majątku prywatnego wspólników. Nie znika jednak problem podwójnego opodatkowania, w przypadku gdy spółka chciałaby wypłacać dywidendę. Spółka z o.o. jest również bardziej sformalizowana jeśli chodzi o prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, niż spółka osobowa, jaką jest spółka komandytowa. W zależności od grona wspólników przekształcanej spółki komandytowej, jeżeli jej komplementariusz był spółką z o.o., wejdzie on do grona wspólników nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – będzie to niewątpliwie rodziło dodatkowe koszty dla przedsiębiorcy, choć dla niektórych zabieg taki może być celowy i pożądany.

Przekształcenie w spółkę partnerską możliwe zaś będzie jedynie w przypadku, gdy wspólnicy dotychczasowej spółki komandytowej to osoby wykonujące tzw. „wolne zawody” – lekarze, adwokaci, radcowie prawni czy architekci – to dla nich bowiem przeznaczona była docelowo ta forma prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku CIT, a odpowiedzialność jej wspólników „na zewnątrz” jest w pewien sposób ograniczona do ich własnych błędów. 

 • Połączenie komplementariusza i komandytariusza

W spółkach komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami osoby fizyczne, ciekawą alternatywą dla powyższych ruchów przekształceniowych, wydaje się być połączenie przez przejęcie (merger by acquisition), prowadzące finalnie do powstania jednego podmiotu – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Chodzi tu o sytuację, w której spółka z o.o. (komplementariusz) wchłania w swoje struktury spółkę komandytową. Działalność będzie dalej kontynuowana w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutkiem takiego połączenia będzie sukcesja praw i obowiązków spółki komandytowej. Spółka z o.o. (połączona) jest zatem następcą prawnym i faktycznym spółki komandytowej. 

Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie spłaszczenie, uproszczenie struktury spółek – zamiast dwóch odrębnych podmiotów powstaje jeden, kontynuujący działalność na zasadzie sukcesji generalnej, co może – w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorcy – przyczynić się do optymalizacji struktury kosztów, przy zachowaniu ochrony majątku prywatnego wspólników.

Dopuszczalnym rozwiązaniem jest również dokonanie połączenia przez zawiązanie nowej spółki z o.o. lub wykorzystanie istniejącej – wówczas w miejsce dotychczasowych spółek (sp. z o.o. i sp. k.) powstanie nowy podmiot, który wchłonie oba na skutek połączenia. Te „wchłaniane” spółki zostaną w efekcie wykreślone z rejestru KRS.

 • Optymalizacja podmiotowa w spółce komandytowej

Niektóre spółki komandytowe rozważać będą niewątpliwie kontynuowanie działalności w tej formie, a jednocześnie dokonanie stosownych zmian w rolach wspólników. Jak już bowiem wskazaliśmy powyżej, dla komplementariuszy zmiana prawa podatkowego jest neutralna.

Zamiana ról wspólników ma pewne zalety i wydaje się być organizacyjnie najprostsza, obok przekształcenia w spółkę jawną (do czego zresztą rozwiązanie to jest ideowo zbliżone). Niewątpliwie możliwość jej przeprowadzenia uzależniona jest od postanowień umowy spółki komandytowej i może wymagać jej modyfikacji.

Skutkiem tej zmiany jest możliwość zachowania dotychczasowej nazwy, a także numerów ewidencyjnych i rejestrowych przez spółkę komandytową, jednocześnie poszerzenie grona komplementariuszy i w jego efekcie – utrata przez wspólników, którzy weszli do tego grona, ochrony ich majątków osobistych.

Ci wspólnicy, którzy zdecydują się na przyjęcie roli komplementariusza w spółce komandytowej, będą za jej ewentualne zobowiązania odpowiadać całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń. Z tego też względu, po stronie przedsiębiorcy pozostanie rozważenie, co jest dla niego ważniejsze.

 1. Podsumowanie

Jakkolwiek zmiana opodatkowania spółek komandytowych w 2021 roku stała się faktem, nie zniknęły zupełnie możliwości minimalizowania jej wpływu na działalność przedsiębiorców. Wśród proponowanych rozwiązań dominują konstrukcje krajowe, które bazują na rozwiązaniach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Kwestia dobrania odpowiedniego rozwiązania jest zawsze związana z indywidualnym profilem przedsiębiorcy i jego oczekiwaniami. Nasi prawnicy – adwokaci i radcowie prawni naszej Kancelarii w Częstochowie mogą pomóc Państwu w doborze odpowiedniego wariantu i przeprowadzeniu spółki przez proces zmian.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do odwiedzin w siedzibie Kancelarii w Częstochowie, ewentualnie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.


Jakkolwiek zmiana opodatkowania spółek komandytowych w 2021 roku stała się faktem, nie zniknęły zupełnie możliwości minimalizowania jej wpływu na działalność przedsiębiorców. Wśród proponowanych rozwiązań dominują konstrukcje krajowe, które bazują na rozwiązaniach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
17 września 2021r. | Prawo rodzinne
Sprawa rozwodowa w Sądzie

Rozwód to dla większości osób bardzo trudny okres, związany z wieloma, głównie negatywnymi emocjami. Czasem jednak, małżeństwa nie wyobrażają już sobie wspólnej przyszłości, czego konsekwencją jest podjęcie decyzji o rozwodzie.

Czytaj więcej
02 sierpnia 2021r. | Porady prawne
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FARMACEUTÓW

Farmaceuci, niezależnie od potencjalnych konsekwencji na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz karnego, za swoje czyny odpowiadają dyscyplinarnie przed sądami aptekarskimi. Odpowiedzialność zawodowa członków samorządu aptekarskiego obejmuje zachowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty. Postępowanie dyscyplinarne wobec farmaceutów jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które to w tym zakresie jest swoistym odpowiednikiem Kodeksu Postępowania Karnego.

Czytaj więcej
22 lipca 2021r. | Porady prawne
WYMOGI PRAWNE DLA PROWADZENIA APTEKI

Działalność związana z prowadzeniem apteki zaliczana jest do działalności rejestrowanej. Oznacza to, że zakres funkcjonowania aptek uwarunkowany jest prawnie.

Czytaj więcej